כללי : הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים המוצעים או להפסיק להציעם בכל עת. "משכורות" – סך המשכורות החודשיות (של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון העו"ש באמצעות מס"ב, בסכום מצטבר כאמור. מובהר כי קצבאות ביטוח לאומי ומשכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי, אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי), טעונה אישור הבנק מראש. אשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. בנקאות ישירה: התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי ה on-line מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר הבינלאומי on-line/באפליקציה הסלולארית. ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינה בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים. ביצוע פעולות באמצעים ישירים הינו בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. שירות פיבי: במסגרת השירות יינתנו הודעות/תזכורות/עצות לגבי אירועים מסוימים בחשבון, שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת. מובהר כי השירות אינו מספק מעקב מלא ושוטף אחר החשבון. השירות אינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו. ההודעות מיועדות לסייע ללקוח, הן אינן מהוות המלצה, ייעוץ או חוות דעת ועל הלקוח לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות. הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון").