ריבית על הפלוס בעו"ש

לקוחות הבינלאומי נהנים מתשלום ריבית על יתרות זכות בחשבון העו"ש עד לגובה 25,000 ₪, שיצברו החל מ-1 ביולי.

מי זכאי:

חשבונות פרטיים העומדים בתנאים המצטברים הבאים:

    א. מפקידים משכורת לחשבונם בבנק.

    ב. סך הנכסים הפיננסים בחשבונם (עו"ש, ני"ע ופיקדונות) אינו עולה על שווי של 50,000 ₪.

    ג. עומדים באחד משני התנאים הבאים:

1. בעלי הלוואת משכנתא בבנק המשולמת כסדרה או הלוואות שקליות הנושאות ריבית משתנה ומשולמות כסדרן, אשר סך יתרתן לסילוק ביום 1.7.23 היה 10,000 ש"ח ומעלה (להלן: "הלוואה מזכה"). לקוחות אלה יקבלו ריבית שנתית על יתרות העו"ש בשיעור של 2.2%.

2. לקוחות בעלי מחזור עסקאות חודשי לחיוב בכרטיסי אשראי של הבנק בהיקף חודשי מצטבר של 3,000 ש"ח ומעלה (ובלבד שאינם עונים על התנאים שפורטו בסעיף ג' 1 לעיל). לקוחות אלה יקבלו ריבית שנתית על יתרות העו"ש בשיעור של 1.8%.  

תנאי ההטבה:

1. עמידה בתנאי הזכאות להטבת הריבית תיבחן ביום האחרון של כל חודש עבור אותו חודש. 

2. הריבית תשולם אחת לרבעון. תשלום הריבית הראשון יבוצע במהלך חודש אוקטובר 2023 בגין הרבעון השלישי של השנה.

3. ההטבה תוענק החל מה 1.7.23 לתקופה של עד שנה וכל עוד ריבית בנק ישראל תעמוד על 3.5% לשנה לפחות.

4. ההטבה לא תוענק ללקוחות שקיים בחשבון העו"ש שלהם מוצר ריבית זכות אחר.