קרנות גידור

קרנות גידור בנאמנות

עכשיו בבינלאומי

 הבנק הבינלאומי, כבנק מוביל בשוק ההון, הוא הראשון במערכת הבנקאית שהציע ללקוחותיו להשקיע בסוג חדש של קרנות - קרנות גידור בנאמנות.

אילו לקוחות יוכלו להשקיע בקרנות גידור בנאמנות?

השקעה בקרנות גידור בנאמנות מוצעת ללקוחות המקבלים שירותי ייעוץ השקעות מהבנק וכן ללקוחות הפעילים בשוק ההון המנויים של שירות קבלת הודעות ב-SMS  מהבנק. לקוחות הפעילים בשוק ההון יוכלו להשקיע בקרנות אלו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ו/או באמצעות הסניף.

 תיאור קרן גידור בנאמנות

קרן גידור בנאמנות הינה מוצר ייחודי המאפשר למשקיע ליהנות מחשיפה לאסטרטגיות גידור רבות ומגוונות  הקיימות בקרנות הגידור הרגילות, תוך שילוב של הגנות, פיקוח ומאפיינים הקיימים בקרנות נאמנות.

הנזילות של קרן גידור בנאמנות גבוהה יותר בהשוואה לקרנות גידור רגילות. עם זאת, חשוב לציין, כי גם קרן גידור בנאמנות אינה נזילה ברמה היומית, אלא נסחרת ומאפשרת הצטרפות או יציאה במועדים קבועים (בד"כ אחת לחודש ביום המסחר האחרון בחודש) והוראה ליצירה כמו גם הוראה ליציאה/פדיון צריכה להינתן במהלך התקופה המוגדרת לכך (בד"כ 5 או 10 ימי עסקים לפני המועד הקובע, כאשר הוראה ליצירה יכולה להינתן גם במועד הקובע).

כמו בקרן גידור רגילה גם בקרנות גידור בנאמנות מנהל הקרן רשאי לגבות דמי הצלחה בנוסף לדמי הניהול הקבועים, והכל בהתאם למוגדר בתשקיף הקרן.

 יתרונותיה של קרן גידור בנאמנות בהשוואה לקרן גידור רגילה

  • קרן גידור בנאמנות מיועדת לכלל ציבור המשקיעים ולא רק למשקיעים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. וכך מנגישה לציבור הרחב את האפשרות להיחשף למגוון האסטרטגיות בשוק ההון ולהשקיע בנכס פיננסי שעד כה לא היה נגיש עבורו.
  • קרן הגידור בנאמנות יכולה לעשות שימוש באסטרטגיות מסחר שונות כגון: מינוף, מכירות בחסר, פעילות בנגזרים וטכניקות השקעה אחרות, אשר קיימות בקרן גידור רגילה, ואשר אינן קיימות על פי רוב במסגרת השקעה בקרנות נאמנות רגילות.
  • קרן הגידור בנאמנות מפוקחת על ידי רשות ני"ע ומחויבת בפרסום תשקיף ודיווחים.
  • בדומה לקרן נאמנות רגילה, ככלל לא נדרש סכום השקעה מינימלי בקרן גידור בנאמנות (בכפוף למינימום שווי יחידה אחת ובהתאם לתשקיף כל קרן באופן פרטני).
  • המיסוי בגין קרן גידור בנאמנות הינו מיסוי כמקובל בני"ע ומחויב רק בעת מכירה (בשונה מקרן גידור רגילה).

כיצד מתבצעת ההשקעה בפועל

  • רכישת יחידות:

כאמור, הקרן אינה נזילה ברמה יומית, ולכן רכישת יחידות תתאפשר בתקופת ההזמנות הרלוונטית לקרן.

בהתקיים יתרה מספקת לזכות החשבון, תתבצע בקשת רכישה במועד הקבוע הסמוך שלאחר מתן הבקשה, ובחשבון יירשם נייר זמני. לאחר פרסום השערוך של המחיר ליחידה בקרן יוחלף הנייר הזמני בני"ע לפדיון, וההחלפה תבוצע תוך שמירה על השווי הכספי של הרכישה. 

  • מכירת/פדיון יחידות:

בקשת מכירה/פדיון תינתן במהלך התקופה המוגדרת לשם כך על ידי הקרן, תוך ציון מספר היחידות שפדיונן מבוקש, ותבוצע במועד הקבוע לפי הגדרת המנפיק, הסמוך לאחר הגשת הבקשה.  

עסקת המכירה/פדיון תירשם לפי השער האחרון הידוע במועד הגשת הבקשה. התמורה תהיה לפי השער שייקבע על ידי הקרן ו/או מי מטעמה, אשר עשוי להיות שונה באופן מהותי מהשער האחרון הידוע. התמורה בגין העסקה תעודכן בחשבון רק בכפוף לקבלתה בבנק בפועל. 

  • הסליקה הכספית:

הסליקה הכספית של העסקה תהיה בהתאם למועדים ולתנאים שקבע מנהל הקרן ובכפוף להוראות הדין, הבורסה והמסלקה.

דמי ניהול בקרן

לתשומת ליבך, קרן גידור בנאמנות רשאית לגבות שכר תלוי ביצועים (דמי הצלחה) בהתאם לתנאי הקרן ולכללים הרגולטוריים החלים עליה.

(*)  מסחר בקרנות גידור בנאמנות מותנה בחתימה על הסכם ייעוץ ו/או מנוי לשירות קבלת הודעות ב-SMS. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות או המלצה למתן השירותים. השרותים כפופים לחתימה על ההסכמים המקובלים בבנק. התנאים המלאים של השירותים מפורטים בהסכמי הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.