לתשומת לבך, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים, והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.
ביצוע הפעולה מותנה באישור סופי של הלקוח באתר או באפליקציית הבנק, וכפוף לעמלות הבנק כפי שקבועות בתעריפון/ הסדרי העמלות של הלקוח.
השירות כפוף לתנאי הבנק, הבנק רשאי לשנותו או להפסיקו בכל עת וללא הודעה מוקדמת

 

${loading}