לתשומת לבך, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים, והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.

אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן האשראי. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק וועדת האשראי של הקרן ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונם המלאה. ההלוואה בכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק. ערבות המדינה אינה מפחיתה מערבות בעל העסק או ערבויות אחרות לפירעון מלוא ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. העמדת ההלוואה בשיתוף מיטב דש.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.

${loading}