Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
  • לאנשים
    שמצפים
    ליותר

  • להזכירך

    הבנק אף פעם לא שולח הודעות בהן קישור לצורך הזנת פרטי משתמש וסיסמא לאתר/ אפליקציית הבנק.
    במידה וקיבלת הודעה כזו, מדובר ככל הנראה, בניסיון הונאה ועל כן יש להתעלם מההודעה ולדווח לבנק.

משקיעים בך

מרכז הפלטינום לשירותך