כללי: אין כפל מבצעים. על אף האמור, במקרה שניתנה/תינתן לנו הטבה פרטנית בעמלה אשר לגביה ניתנה הטבה במסגרת המבצע, אנו נהנה מההטבה הטובה ביניהן.

ריבית הפריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט.
נכון ליום 11/09/2019 שיעור הריבית 1.75% לשנה, ריבית מתואמת 1.764% לשנה.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ולעסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה ההטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תיק ני"ע: ניירות ערך (לרבות קרנות נאמנות) המופקדים בחשבון )לא כולל פיקדונות במט"י ומט"ח (לא כולל תיק פנסיוני כגון קופות גמל וקרנות השתלמות).

${loading}