ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע.

בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי  on-line(מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה), לרבות באמצעות האפליקציה.

מימוש ההטבה יהיה באמצעות הורדת קוד קופון באפליקציה הסלולרית או באתר ישראכרט שכתובתו www.isracard.co.il 

ההטבות לרבות הפטור מדמי הכרטיס, הינן באחריות חברת כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברה המתפרסמים באתר החברה.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק  www.fibi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.
 

מבצע עובדי מקצועות הרפואה: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק בלבד/ הטבות המבצע
מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק
הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך 5,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות
(לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות) בגובה של 75,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 2,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות
הבינלאומי. הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע.


"משכורת" - סך המשכורות החודשיות (של כל השותפים בחשבון) בסכום הנקוב בטופס ההצטרפות, המופקדות לחשבון העו"ש באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ), או בדרך אחרת שתאושר מראש על ידי הבנק. מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינה בגדר משכורת.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא גם בהתאם לנהלים ולמתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הטבות בני"ע: עם בחירה בהטבות לפי הצעה זו, הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת בעמלות המפורטות בהצעה, גם אם הינו זכאי לה מתוקף 
השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת או בכל אופן אחר שהוא, לרבות בתוקף הטבות פרטניות הקיימות לו.

פריים (P) : "ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע”י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק  www.fibi.co.il 

Complementary Content
${loading}