במסגרת השירות ייתנו הודעות/תזכורות/טיפים לגבי אירועים מסוימים בחשבון, שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת. מובהר כי השירות אינו מספק מעקב מלא ושוטף אחר החשבון. כמו כן השירות אינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו. ההודעות מיועדות לסייע ללקוח, הן אינן מהוות המלצה, ייעוץ או חוות דעת, ועל הלקוח לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות. אין לראות בהודעות משום התחייבות למתן שירות או למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות. הבנק רשאי לשנות את השירות או להפסיקו בכל עת. 

 

Complementary Content
${loading}