המערכת מיועדת ללקוחות נבחרים, בעלי ידע, בקיאות, ניסיון מקצועי ומיומנות בכל הנוגע לפעילות בתחום המט"ח, לפעילות במערכת אינטרנט ולסיכונים הכרוכים בביצוע העסקאות (כהגדרתן להלן), ושלהם אושרה על ידי הבנק מסגרת לפעילות בפורקס בסכום מינימלי שיקבע הבנק מעת לעת. ההצטרפות למערכת כפופה לשיקול דעת הבנק ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות לצירוף לקוח כלשהו לשירות או למתן אשראי כלשהו. פרסום זה אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ו/או לביצוע העסקאות המפורטות בו או כל עסקה אחרת שניתן לבצע האמצעות המערכת ("העסקאות"). העסקאות נחשבות כעסקאות בעלות סיכון מיוחד שמן הראוי שהמתקשר בהן ינהג במידת זהירות מיוחדת. הבנק הינו הצד המתקשר בעסקאות והינו בעל עניין בהן. התנאים המלאים והמחייבים של השימוש במערכת ושל תנאי העסקאות הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותה מערכת ולאותן עסקאות, והינם כפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.  

Complementary Content
${loading}