• מכתב המנכ"ל

  תוצאות הכספיות של הבינלאומי ברבעון הראשון של השנה הם תוצאה של המשכיות המהלכים האסטרטגים של הבנק: צמיחה, התייעלות וחדשנות.   

  הבינלאומי ממשיך להשיק חדשנות דיגיטלית, תחום שעשינו בו קפיצת דרך נוספת בשנת הקורונה, וזאת במטרה להעניק  שירות מיטבי ללקוחות. הרבעון נכנס הבינלאומי לעולם הארנקים הדיגטלים עם  השקת FibiPay- ארנק אלקטרוני ללקוחות הבינלאומי להם מכשיר אנדרואיד וכן עם Apple pay –הארנק של חברת אפל לבעלי מכשירי איי פון.   

  ברבעון הראשון החלה מדינת ישראל להראות סימנים ראשונים של התאוששות ממגיפת הקורונה תודות למהלך החיסונים המוצלח, דבר שהשפיע גם על תוצאות הבנק הבינלאומי. למרות זאת  מקפיד הבנק לשמר את כריות הבטחון להפסדי אשראי וזאת לנוכח אי הוודאות, שיעורי האבטלה הגבוהים בישראל, השפעת המצב הבטחוני  ומצב המגיפה בחלקים גדולים בעולם. כמוסד חיוני שמר הבנק לאורך כל המשבר  על רציפות  השרות תוך התאמת  הפתרונות והשירותים המוצעים ללקוחות וכן מעמיד סיוע ללקוחות הפרטיים והעסקיים  באמצעות הקפאת תשלומי הלוואות ומתן הלוואות בקרנות המדינה. נכון לסוף הרבעון, היקף הדחיות של אשראי לציבור נמצא במגמת ירידה חדה, מה שמעיד על איכות תיק האשראי והלווים וכן על התאוששות המשק". 

  הנתונים הכספיים:

  רווח נקי של 287 מיליון ש"ח ברבעון הראשון

  התשואה להון- 13.0%

  צמיחה של 1.5% באשראי לציבור נטו ברבעון הראשון

  הבנק ממשיך לחזק את פעילותו בתחומי שוק ההון ויעוץ השקעות: 

  צמיחה של 5.7% בתיק תיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך) ברבעון הראשון

  היקף דחיות תשלומי אשראי עקב משבר הקורונה במגמת ירידה חדה:

  שיעור החובות שנדחו מסך האשראי - 0.5%,  לעומת 1.9% בסוף 2020.

  יחד עם זאת הבנק המשיך לשמר את כריות הביטחון להפסדי אשראי שנבנו בתקופת הקורונה הבנק ממשיך להתייעל:  יחס היעילות השתפר ל-60.4%

  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון- 11.55%   

  ריווחיות 

  הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם  ברבעון הראשון של 2021 ב- 287 מיליון ש"ח,בהשוואה ל-171 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 67.8%. התשואה להון הגיעה ל- 13%, בהשוואה ל-8.2% בתקופה המקבילה אשתקד. 

  צמיחה והתייעלות

  סך הכנסות הבנק גדלו ב-6% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. הכנסות הריבית נטו  גדלו ב-1.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד  והסתכמו ב-670 מיליון ש"ח. הגידול נובע מהשפעת העלייה בהיקפי הפעילות. סך הרווח המימוני המדווח  גדל ב-10.1% עקב גידול ברווח מהשקעה בניירות ערך ומעלייה בהיקפי הפעילות והסתכם ב-721 מיליון ש"ח.    

  צמיחת פעילות הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים: האשראי לציבור, נטו  גדל ברבעון הראשון של השנה ב-1.5% וב-2.8% בשנה האחרונה, והסתכם ב- 92.3 מיליארד ש"ח. הצמיחה באשראי מאופיינת בהמשך פיזור האשראי וניכרת במגזר העסקים הגדולים שצמח ברבעון בשיעור של 2.5%, העסקים הבינוניים שצמחו ב-1.8%, ההלוואות לדיור שצמחו ב- 2.6% ומגזר משקי בית שצמח בשיעור של 1.7%. 

  הבנק ממשיך לחזק את פעילותו בתחומי שוק ההון ויעוץ השקעות: תיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך) צמח ברבעון הראשון בשיעור של 5.7% ובשנה האחרונה ב-38.2%,  והסתכם ב- 560  מיליארד ש"ח. בפקדונות הציבור חל גידול בשיעור של 3.5% ברבעון ושל 15.5% בשנה. היתרה ליום 31 במרס 2021 הסתכמה ב-146.6 מיליארד ש"ח. 

  הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי ויחס היעילות השתפר  ל-60.4% בהשוואה  ל-61.8% בשנת 2020. 

  איתנות פיננסית

  נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי מניות הבנק שצמח ברבעון ב-3.7% (337 מיליון ש"ח) ל- 9,478 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1  עלה ל- 11.55% לעומת היחס הרגולטורי הנדרש של 8.28%. 

  הפסדי אשראי

  ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב-9 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות בסך של 157 מיליון  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות בגין הפסדי אשראי אשר נרשמו בשלושה חודשים הראשונים של השנה נבעו מקיטון בהפרשה הקבוצתית, בעיקר עקב שיפור במדדים המאקרו כלכליים ובאינדיקטורים המצביעים על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי של הבנק בהתייחסות למשבר הקורונה. בסך הכל הפריש הבנק בשנת 2020 סך של 436 מיליון ש"ח בגין הקורונה,  מתוכם החזיר כאמור 9 מיליון ש"ח בלבד.

  הבנק המשיך לשמר את יחס יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי מסך יתרת האשראי לציבור (כולל חוץ מאזני) הגיע ל-1.44% לעומת 1.48% בסוף שנת 2020, יחס המבטא את השמירה על כריות הביטחון שנבנו בתקופת הקורונה.

  היקף הדחיות של תשלומי אשראי עקב משבר הקורונה נמצא במגמת ירידה חדה, מה שמעיד על איכות תיק האשראי ואיכות הלווים של הבנק: שיעור החובות שנדחו מסך האשראי לציבור עמד בסוף מרץ 2021 על 0.5%,  בהשוואה ל-1.9% בסוף דצמבר 2020.  

  סמדר ברבר-צדיק - מנכ"ל