לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

1. לקוחות פרטיים: הטבה ניתנת ללקוחות שסכום ההלוואות שלהם אינו עולה על 100,000 ₪, במקרים בהם סכום ההלוואות עולה על 100,000 ₪, ניתן לדחות את תשלומי ההלוואה, רק במידה ואחת ההלוואות סכומה נמוך מ- 100,000 ₪. במידה וקיימות מספר הלוואות שכל אחת מהן בסכום נמוך מ- 100,000 ₪, ההקלה תינתן על ההלוואה הגבוהה מבין ההלוואות הקיימות.

לקוחות עיסקיים: אשראי עסקי עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ש"ח, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי או שהיה בעומק פיגור של חודשיים ומעלה.

 

${loading}