ההטבות הינן ללקוח בעל חשבון קיים בבנק. ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון, בגין החזר ההלוואה. במקרה של פירעון הלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ש"ח ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור", "בלון" והלוואה "משולבת". אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ולנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. התנאים המלאים והמחייבים הינם כמפורט במסמכי הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע או להפסיק להציעו בכל עת.  

Complementary Content
${loading}