ביצוע הפעולה מותנה באישור סופי של הלקוח באתר או באפליקציית הבנק, וכפוף לעמלות הבנק כפי שקבועות בתעריפון/ הסדרי העמלות של הלקוח.
השירות כפוף לתנאי הבנק, הבנק רשאי לשנותו או להפסיקו בכל עת וללא הודעה מוקדמת

 

${loading}