מסלול "מילואים- חרבות ברזל"

מסלול "מילואים- חרבות ברזל" נועד לתת מענה לציבור משרתי המילואים בעלי עסקים ולסייע בהתמודדות עם קשיי תזרים וצרכי הון חוזר בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

*הלוואות במסלול זה יוגשו עד ליום 31/03/2024.

תנאי זכאות

עסקים הזכאים להגיש בקשה להלוואות במסלול "מילואים – חרבות ברזל":

  1. עסק שבעליו הוא עצמאי הנמנה עם ציבור משרתי המילואים ומגויסי צו 8 החל מיום 7/10/2023, אשר שירת 30 ימים או יותר
  2. עוסק פטור או עסק קטן שמחזור הכנסותיו עד 10 מיליון₪
  3. במקרה של חברה בע"מ, שיעור האחזקה המינימאלי במניות החברה של משרת המילואים לא יפחת מ- 25%

תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר הקרן אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

תנאי ההלוואה

פירוט

500,000 ש"ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם. עבור עוסק פטור עד 40,000 ש"ח

סכום הלוואה מרבי

שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי  יהיה במרווח שלא יעלה על ריבית הפריים

שיעור ריבית

לא יידרשו בטוחות אלא במקרים חריגים ובכפוף לאישור וועדת האשראי

בטוחה מרבית

תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תעלה על שנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).

תקופת החזר ההלוואה

תקופת הגרייס המרבית לא תעלה על 12 חודשים. בתקופת הגרייס לא ישלם הלווה את תשלומי הקרן ו/או הריבית.  

דחיית תשלום קרן ההלוואה (תקופת גרייס)

עסק לא יידרש לשלם עמלה

עמלות

המדינה תישא בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה של הלוואה. עלות זו תחושב בהתאם לשיעור הריבית שנקבע בהלוואה, או בשיעור ריבית הפריים, לפי הנמוך.

תשלום מרכיב הריבית בשנה הראשונה

אין לראות בפרסום משום התחייבות או הצעה למתן האשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת ולתנאי הבנק.

הלוואות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים  ובינוניים , מיועדות הן לעסקים המנהלים חשבון בבנק והן לעסקים שלא מנהלים חשבון בבנק. עסק יכול לקבל הלוואה בסניף אחד בלבד. עסק המבקש לקבל הלוואה ויש לו חשבון פעיל באחד מסניפי הבנק - ההלוואה תבוצע בסניף בו מתנהל חשבונו. ההלוואה תינתן בחשבון חדש שיפתח לצורך מתן הלוואה זו בלבד. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ. למעט במסלול "חרבות ברזל". העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ₪ בשנה. למעט במסלול "חרבות ברזל". חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל. העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת הליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חוק חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם. לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי. העסק אינו גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל. העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.