• הודעה בעניין החזר ללקוחות בעלי חשבונות סגורים:

    בהתאם להסכם הפשרה בת"צ 44543-06-16 בעלי חשבונות סגורים, הנמנים על חברי הקבוצה בהתאם להגדרה המופיעה בסעיף 2.12 להסכם הפשרה המצ"ב, רשאים לפנות אל הבנק לצורך בדיקת זכאותם לקבלת החזר וזאת עד ליום 27.12.2019 

    אופן הפנייה יבוצע באמצעות שליחת הטופס המצ"ב בצירוף העתק ת.ז והעתק אסמכתא למספר חשבון (צילום שיק או כרטיס אשראי) לפי הפרטים שלהלן:

    חשבון המתנהל בבינלאומי – לגב' ריקי אייזיק לפקס שמספרו 03-5196217.
    חשבון המתנהל במערך פאג"י – לגב' שרי רוזנשטיין לפקס שמספרו 03-5196217
    חשבון המתנהל במערך אוצר החייל – למר דני זיקנה לפקס שמספרו 03-7964533.