• הודעה בעניין החזר ללקוחות בעלי חשבונות פתוחים:

  הודעה בעניין החזר ללקוחות בעלי חשבונות פתוחים אשר לא קיבלו החזר:

  בהתאם להסכם הפשרה בת"צ 44543-06-16 בעלי חשבונות פתוחים אשר נמנים על חברי הקבוצה, בהתאם להגדרה המופיעה בסעיף 2.12 להסכם הפשרה, קיבלו החזר ישירות לחשבונם.

  חרף האמור, לקוחות הסבורים כי הינם נמנים על חברי הקבוצה אך לא קיבלו החזר, רשאים לפנות אל הבנק לצורך בדיקת זכאותם לקבלת החזר וזאת עד ליום 19.04.2020 .

  אופן הפנייה יבוצע באמצעות שליחת טופס בצירוף העתק ת.ז לפי הפרטים שלהלן:

   

  חשבון המתנהל בבינלאומי – לגב' ריקי אייזיק לפקס שמספרו 03-5196217.
  חשבון המתנהל במערך פאג"י – לגב' שרי רוזנשטיין לפקס שמספרו 03-5196217
  חשבון המתנהל במערך אוצר החייל – למר דני זיקנה לפקס שמספרו 03-7964533.