איתור פקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים

 

במסגרת מיזם חדש בהובלת בנק ישראל הופעל ע"י משרד האוצר אתר ייעודי אשר יאפשר לציבור הרחב לבדוק האם קיימים פקדונות ללא תנועה על שמם או חשבונות על שם לקוחות שנפטרו ולקבל רשימה ופרטי התקשרות של הבנקים בהם אותרו פקדונות/חשבונות כאמור.

מהם "פקדונות ללא תנועה" על פי הגדרות המיזם?

"פיקדון שהתאגיד הבנקאי לא הצליח ליצור קשר עם בעליו סמוך למועד פירעונו במשך חודשיים; לעניין חשבון עובר ושב יראו כמועד הפירעון את היום בו הפך הפיקדון לפיקדון ללא תנועה כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת הבנקאות, 1941 דהיינו, מתום עשרה חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו; לעניין פיקדון מתחדש, מועד הפירעון יחשב כמועד החידוש, ובלבד שחלפו עשרה חודשים ממועד הפקדת הפיקדון".

לתשומת לב- מאחר וההגדרה הנ"ל מתייחסת לפקדונות ללא תנועה גם בחשבונות פעילים, ייתכן ובתוצאות החיפוש באתר יתקבל מידע בגין פקדונות שהלקוח מודע לקיומם.

מהם "חשבונות של נפטרים"?

כלל החשבונות על שם הנפטר, הן חשבונות פעילים והן חשבונות שאינם פעילים.

אלו לקוחות מטופלים במיזם?

המיזם מכיל מידע אך ורק על פקדונות/ חשבונות של לקוחות יחידים תושבי ישראל המתנהלים כיום בבנק (לא כולל חשבונות שנסגרו). 

איתור פקדונות ללא תנועה באתר מבוצע על סמך מספר תעודת זהות + תאריך הנפקה ושאלות נוספות ולגבי חשבונות נפטרים – מספר תעודת זהות הפונה ותאריך הנפקתה וכן מספר תעודת זהות הנפטר ותאריך פטירה ושאלות נוספות. 

למי לפנות בבנק לצורך קבלת מידע ראשוני?

מידע ראשוני על פקדונות ללא תנועה בבנק והנחיות לגבי משיכת הכספים יינתנו ע"י המוקד הטלפוני שמספרו 03-5130617.

מידע ראשוני על חשבונות נפטרים יינתן בכל אחד מסניפי הבנק. 

אופן זיהוי הפונה לקבלת מידע ו/או למשיכת כספים מפקדונות ללא תנועה

קבלת מידע ומתן הוראות למשיכת הכספים מפקדונות ללא תנועה יהיו כפופים לנהלי הבנק בנושא הזדהות לקוחות וביצוע פעולות בהוראות טלפוניות.

התנאים לקבלת מידע וביצוע הוראות בחשבונות נפטרים 

קבלת מידע על חשבון עיזבון תתאפשר אך ורק בסניפי הבנק לאחר זיהוי היורש על פי תעודת זהות/דרכון ובכפוף לקבלת תעודת פטירה וצו קיום    צוואה או צו ירושה של בית משפט מוסמך בארץ. 

תשלומים ליורשי המנוח או למי מהם ייעשו, רק לאחר שהוצגו בפני הסניף בו התנהל חשבון המנוח, תעודת פטירה וכן צו ירושה או צו קיום צוואה ובהתאם להוראות משותפות בכתב שניתנו מטעם כל היורשים המופיעים בצו לאחר שזוהו בהתאם לתהליכי הזיהוי של הבנק.

במקרים בהם התמנה מנהל עיזבון, משיכת כספים תיעשה רק בהתאם להוראות מנהל העיזבון ובהתאם לתנאי צו המינוי.

האם ניתן להסיר את המידע על הלקוח מהאתר הייעודי לאיתור הכספים?

לקוח יוכל לפנות למוקד הטלפוני/לסניף ולבקש להפסיק להעביר את המידע עליו לאתר זה. ההסרה מהאתר תבוצע לכל היותר תוך חודש וחצי מקבלת הבקשה. 

לשאלות ופרטים נוספים על המיזם ניתן לפנות למוקד הטלפוני במס' 03-5130617.

או במייל palat-Yorshim@fibi.co.il