עמלות - שירות מסלולים

דף הסבר ללקוח "יחיד"/"עסק קטן"

עמלות - שירות מסלולים

לקוחות נכבדים,

תעריפון הבנק ליחידים ולעסקים קטנים כולל "שירות מסלולים" בחשבון עו"ש במטבע ישראלי כמפורט:  
מסלול בסיסי - מסלול הכולל עד פעולה אחת ע"י פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר בכל חודש קלנדרי, במחיר של 9.00₪ לחודש.   
מסלול מורחב - מסלול הכולל עד  10 פעולות ע"י פקיד ועד  50 פעולות בערוץ ישיר בכל חודש קלנדרי, במחיר של 26.00₪ לחודש.   
בגין כל פעולה ע"י פקיד / פעולה בערוץ ישיר בחריגה ממספר הפעולות המירבי במסלול, תיגבה עמלה כמפורט בתעריפון הבנק.   

לקוח אשר לא הצטרף לשירות המסלולים, יחויב בשיטת תשלום עפ"י פעילות בפועל (Pay As You Go), לפיה חשבונו יחויב בכל חודש קלנדרי בגבוה מבין שני אלה (כפוף להסדר אחר, אם קיים):
(א)    הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות ע"י פקיד, שביצע הלקוח בפועל;
(ב)    עמלת מינימום במחיר של פעולה אחת ע"י פקיד.       

בהתאם לתעריפון הבנק, מחיר פעולה ע"י פקיד 6.30 ₪ ומחיר פעולה בערוץ ישיר 1.80 ₪ (בכפוף לעמלת מינימום כאמור לעיל).

מתן הודעת הצטרפות/ביטול    
הודעה על הצטרפות/שינוי מסלול עמלות בחשבון ("הודעת הצטרפות") או הודעה על ביטול מסלול עמלות הקיים בחשבון וחזרה לשיטת "תשלום עפ"י פעילות בפועל" ("הודעת ביטול") ניתן למסור לבנק בסניף, בפקסימיליה, באמצעות אתר הבינלאומי און-ליין או באמצעות פנייה למוקד הבינלאומי קול בטלפון מספר *3009
הודעת הצטרפות/ביטול באמצעות קווי תקשורת אפשרית ללקוחות המנויים לשירות הרלבנטי ובעלי הרשאה מתאימה.        .

תוקף הודעת הצטרפות/ביטול     
הודעת הצטרפות/ביטול תיכנס לתוקף ב- 1 לחודש העוקב לאחר יום העסקים בו נתקבלה בבנק. 
מובהר כי הודעת הצטרפות/ביטול שתתקבל בבנק לאחר שעת סיום יום העסקים האחרון של החודש, תיחשב כהודעה שניתנה בחודש הבא ולפיכך תיכנס לתוקף ב-1 לחודש שלאחריו. 

הטבות פרטניות    
בעת בחירת מסלול עמלות (בסיסי או מורחב), יתבטלו הטבות פרטניות שניתנו בחשבון, ככל שניתנו, בעמלות פעולה ע"י פקיד, פעולה בערוץ ישיר ועמלת השלמה למינימום בעו"ש במטבע ישראלי.         

הטבות לקבוצות אוכלוסייה ומבצעי הבנק
בחשבונות המשויכים לקבוצת אוכלוסייה עליה נמנים בעלי החשבון או מי מהם (צעירים/חיילים/סטודנטים) או למבצע של הבנק- אם עפ"י תנאי ההסדר הנהוג בבנק/המבצע החשבון נהנה מפטור מעמלות פעולה ע"י פקיד ופעולה בערוץ ישיר, פטור כאמור עדיף על תנאי המסלול הבסיסי או המורחב.     

התנאים המלאים בענין המסלולים מפורטים בטפסי הודעת הצטרפות/ביטול.

תעריפון העמלות המלא של הבנק ליחידים ולעסקים קטנים עומד לרשות הלקוחות בסניפים, בעמדות לשירות עצמיובאתר הבנק