• מכתב המנכ"ל

  הבנק הבינלאומי הגיע למשבר הקורונה עם איתנות וחוסן פיננסיים גבוהים. העוצמה הפיננסית של הבינלאומי ניכרת ביחסי ההון הגבוהים, ברמת הנזילות הגבוהה ובתיק אשראי איכותי ומידתי. חוסן זה מאפשר לבנק להתמודד עם המשבר והשלכותיו ולסייע ללקוחותיו להתמודד עם המצב החדש. 

  עם תחילת המשבר, נקט הבנק בשורה של מהלכים שמטרתם לשמר את ההמשכיות העיסקית של הבנק ולסייע ללקוחות הפרטיים והעסקיים. 

  אין ספק שההתפתחויות הכלל עולמיות בעקבות המשבר הבריאותי יוצרות אי וודאות עימה יש להתמודד והבנק נערך לתרחישים השונים, תוך כדי המשכיות במתווה ההתייעלות שתוצאותיו ניכרות היטב בשיפור יחס היעילות של הבנק. 

  ברבעון הראשון של שנת 2020 המשיך הבנק  במגמות שמאפיינות אותו כבר מספר שנים – צמיחה בהכנסות תוך אסטרטגיית מיקוד בעסקי הליבה, וירידה בהוצאות בעקבות מהלכי ההתייעלות שנוקט הבנק, מה שמביא לשיפור ביעילות הבנק ובאיתנותו.

   

  ניהול המשבר והתמיכה בלקוחות הבינלאומי בתקופת הקורונה
  עם פרוץ מגיפת הקורונה בישראל התמקדו הנהלת הבנק והדירקטוריון בניהול המשבר  ומתן מענה למציאות המשתנה. הבנק נקט בשורה של מהלכים שמטרתם המשכיות עסקית תוך שמירה על בריאות העובדים והלקוחות ותוך הקפדה על יישום כללי משרד הבריאות ובנק ישראל. הצעדים כוללים יצירת תשתית שאפשרה עבודה מרחוק, שמירה על ריחוק חברתי ופיצול יחידות עסקיות, כל זאת תוך המשך מתן שרות ללקוחות גם בתקופה בה צומצמה פעילות המשק ותוך הרחבת שירותי המוקד הטלפוני ושירותי הדיגיטל.
  הבנק נרתם ויזם שורה של מהלכים והקלות לטובת הלקוחות, הן הלקוחות הפרטיים ומשקי הבית והן הלקוחות העסקיים הקטנים והגדולים. בין ההטבות למשקי הבית העניק הבנק אפשרות לדחיית תשלומי משכנתאות והלוואות, הגדלת מסגרות משיכת יתר,   וכן הקלות בדיגיטל המאפשרות הצטרפות ופעילות רחבה יותר בשירותי האון ליין. 
  דגש מיוחד ניתן לאוכלוסיית הגיל השלישי לה מוענקות הטבות ייעודיות ושירותים ייחודיים שמקלים על קבלת שירותים בנקאיים תוך שמירה על כללי הריחוק החברתי כגון:  פניה טלפונית יזומה וקדימות במתן שירות,  הנפקת כרטיסי דביט ועוד.
  לטובת הלקוחות העסקיים מעמיד הבנק הלוואות בהיקפים גדולים כולל במסגרת קרן הקורונה בערבות המדינה ומאפשר דחיית תשלומי הלוואות. 
  כבנק המתמחה בשוק ההון ובשירותי ייעוץ השקעות הגיב הבנק במהרה לטלטלות העזות בשווקי ההון. הבנק העמיד לרשות הלקוחות שירותי ייעוץ מתוגברים בתקופה זו כולל שירות נרחב באמצעות חדרי העסקאות והמערכים התומכים. במסגרת זו, יזם מערך הייעוץ שיחות עם לקוחות על מנת להתמודד עם התנודתיות בשווקים וחוסר הוודאות בעת המשבר. 

  הנתונים הכספיים:

  הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2020 - 171 מיליון ש"ח

  התשואה להון - 8.2%

  הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל ב-5.5%  והסתכם ב-712  מיליון ש"ח

  הבנק ממשיך להתייעל: ההוצאות התפעוליות והאחרות ירדו ב-5.3%, יחס היעילות השתפר ל-62.2% 

  האשראי לציבור גדל ב- 2.5% ברבעון הראשון וב- 4.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון-10.28%

  ריווחיות 

  הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון הראשון של 2020 ב-171 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 183 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון הגיעה ל-8.2%. הרווח ברבעון הושפע מהשלכות משבר הקורונה בעיקר מגידול חד בהוצאות בגין הפסדי אשראי  בסך של כ- 121 מיליון ש"ח ברובו בגין המשבר וכן מהכנסות מיסים בגין שנים קודמות בסך של 35 מיליון ש"ח. 

  השלכות משבר הקורונה על דוחות הבנק 

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בסך של 157 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ובהשוואה ל-138 מיליון ש"ח בכל שנת 2019. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי עומד על 0.71% בהשוואה ל-0.17% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע  בעיקר מהשפעת השינויים בסביבה המאקרו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ועקב חוסר הוודאות באשר להשפעתו על מצב הלווים, ובא לידי ביטוי בגידול בהפרשה הקבוצתית. ההוצאה להפסדי אשראי המיוחסת למשבר הקורונה מגיעה לסך של 129 מיליון ש"ח ברבעון. 

  ברבעון הראשון של השנה נכללו הפסדים שטרם מומשו מהשקעה במניות בסך של 41 מיליון ש"ח, שנבעו מירידה בשווי השוק של המניות בשוק ההון, והפרשה לירידת ערך בגין אגרות חוב בסך של 18 מיליון ש"ח. לאחר תאריך המאזן נרשמו עליות בשווקים שהקטינו את גובה ההפסדים שטרם מומשו. 

  מנגד, ניכר גידול בהכנסות מפעילות שוק ההון ומט"ח. 

  צמיחה

  הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל ב-5.5% והסתכם ב-712  מיליון ש"ח. סך העמלות גדלו ב-15% (48 מיליון ש"ח) והסתכמו ב-368 מיליון ש"ח. עיקר הגידול  נובע מעלייה בפעילות בתחומי שוק ההון והמט"ח, תחומי התמחות של הבנק. צמיחת פעילות הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות. פקדונות הציבור  גדלו בשיעור של 5.8% ברבעון הראשון וב-10.1% בשנה האחרונה,  והסתכמו ב- 126,997 מיליון ש"ח. פקדונות הציבור מלקוחות פרטיים גדלו ב-15.6% ברבעון הראשון של השנה וב-17.4% בשנה האחרונה. תיק האשראי לציבור צמח בשיעור של 2.5% ברבעון הראשון וב-4.4% בשנה האחרונה והסתכם ב- 91,075 מיליון ש"ח. הצמיחה במהלך הרבעון הראשון (ביחס לסוף 2019)  מאופיינת בהמשך פיזור האשראי:  מגזר משקי הבית  (ללא הלוואות לדיור וכרטיסי אשראי) צמח בשיעור של 1%, מגזר העסקים הגדולים והבינוניים צמח בשיעור של 5.3%  והעסקים הקטנים צמחו בשיעור של 3.8%.

  התייעלות

  הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי ויחס היעילות השתפר ל-62.2% בהשוואה ל-64.4% בסוף שנת  2019 ול-67.2% ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב- 637  מיליון ש"ח, ירידה של 5.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות ניכרת במרבית סעיפי ההוצאות בכלל זה משכורות והוצאות נלוות ירדו בשיעור של 5.7%, והוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד ירדו בשיעור של 6.5%.

  איתנות פיננסית

  ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הגיע ל-8,542 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1  הגיע ל- 10.28% בהשוואה ל-10.81% ב-31 בדצמבר 2019  ויחס ההון הכולל  ל- 13.09%. 

   

  סמדר ברבר-צדיק-  מנכ"ל

  לפרטים נוספים – לחץ כאן