• מכתב המנכ"ל

  הבינלאומי ממשיך במגמת הצמיחה תוך כדי שמירה על איתנות פיננסית גבוהה. הצמיחה ניכרת הן באשראי- בעיקר בתחומי המיקוד של הבנק, הן בתיק נכסי הלקוחות-  צמיחה המשקפת את מובילות הבנק בשוק ההון, והן בהיקף ההון שחצה לראשונה את הרף של 10 מיליארד ש"ח. הבנק ממשיך בעקביות במגמת השיפור ביחס היעילות, בין היתר, באמצעות טיוב תהליכי העבודה ואוטומציה וכן בפיתוח הערוצים הדיגטלים וקידום החדשנות. 

  הבינלאומי, כבנק מחולל תחרות, מברך על  מהלכים מעודדי תחרות, והתייצב בחוד החנית של רפורמת הבנקאות הפתוחה שהושקה לאחרונה, כאשר היה הבנק הראשון שהשיק את "מולטיבנק"-  שירות לריכוז מידע פיננסי המשתמש בבנקאות פתוחה. הבנק מקדם גם את שירות "מעבר בקליק" לניוד פעילות החשבון בין בנקים, ומעבר הלקוחות במסגרת השירות תומך בהמשך צמיחת הבנק.

  הנתונים הכספיים- 

  רווח נקי של 364 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של השנה. התשואה להון - 15.5%.

  רווח נקי של 1,072 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של השנה, גידול של 99% .התשואה להון - 15.3%.

  גידול של 8.5% בסך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

  צמיחה של 6.8% באשראי לציבור בשנה האחרונה: ההלוואות לדיור צמחו ב- 13.4% , העסקים הקטנים  ב-8.9%, העסקים הבינוניים ב- 5.4% והאשראי למשקי בית צמח בשיעור של 4.2%. 

  הבנק ממשיך לצמוח בתחומי שוק ההון וייעוץ השקעות: צמיחה של 22.6% בשנה האחרונה בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך).

  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון- 11.64%.

  דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 320 מיליון ש"ח המהווים 30% מהרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של השנה.

  ריווחיות

  רווחי שיא לבינלאומי: הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה   ב-1,072 מיליון ש"ח, גידול של 98.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון הגיעה ל-15.3%. 

  ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב- 364 מיליון ש"ח בהשוואה ל-201 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ברבעון השלישי הגיעה ל- 15.5%. 

  צמיחה והתייעלות

  סך הכנסות הבנק גדלו ב-8.5% בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. סך הרווח המימוני גדל בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-10.9%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בהכנסות מעמלות חל גידול בשיעור של 3%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כולל בהכנסות מעמלות פעילות שוק ההון שצמחו בשיעור של 6.3%.

  האשראי לציבור גדל בשנה האחרונה בשיעור של 6.8% והסתכם ב- 96,965 מיליון ש"ח. הצמיחה באשראי מאופיינת בהמשך פיזור האשראי ותוך שמירה על מדיניות מידתית לניהול סיכונים.  בתיק ההלוואות לדיור צמח ב- 13.4% , העסקים הקטנים  ב-8.9%, העסקים הבינוניים ב- 5.4% והאשראי למשקי בית ב- 4.2%. מתחילת השנה גדל האשראי לציבור ב-5.1%. 

  צמיחה ניכרת גם בתחומי שוק ההון ויעוץ השקעות: תיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך) צמח בשנה האחרונה בשיעור של 22.6% והסתכם ב-588.3 מיליארד ש"ח. בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח תיק נכסי הלקוחות בשיעור של 11%. 

  בפקדונות הציבור חל גידול בשיעור של 9.1% בשנה האחרונה והם הסתכמו ב-148,273 מיליון ש"ח. 

  הבינלאומי ממשיך להתייעל ויחס היעילות הינו 57.9% בתשעת החודשים הראשונים של השנה ו-57.3% ברבעון השלישי וזאת בהשוואה ל-61.8% בשנת 2020. ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלו ב-59 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 3.1%. הגידול מוסבר בעליה  בהוצאות השכר בעיקר על רקע התאמת רכיבי התגמול המשתנים לרווחיות הבנק.  הבנק יצא בתכנית פרישה מוקדמת ומרבית הפורשים צפויים לפרוש בסוף השנה. 

  איתנות פיננסית

  נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי מניות הבנק שצמח בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-9.6% (גידול של 881 מיליון ש"ח) ומסתכם ב-30 בספטמבר ב- 10,022 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1 עלה  ל-11.64% לעומת היחס הרגולטורי הנדרש של 8.25%, פער של כ-3.4%  (2.4% ללא הקלות ההון הרגולטוריות) הפער הגבוה ביותר במערכת.  

  דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסך של 320 מיליון ש"ח המהווים 30% מהרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של השנה. זאת בנוסף לדיבידנד בסך של 225 מיליון ש"ח שחולק בספטמבר 2021 בגין רווחי הבנק בשנת 2020. במדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק, לפיה הבנק יחלק עד 50% מהרווח הנקי, לא חל שינוי והיא נותרה בעינה ויישומה ימשיך להיבחן בהתאם להתפתחויות ולרגולציה ובכפוף להנחיות המפקח על הבנקים.

  איכות תיק האשראי

  שיעור החובות שנדחו מסך האשראי לציבור עמד בסוף ספטמבר 2021 על שיעור אפסי של 0.09%, בהשוואה  ל-0.2% בסוף הרבעון השני ול-1.9% בסוף דצמבר 2020,  מה שמעיד על איכות תיק האשראי ואיכות הלווים של הבנק. הבנק ממשיך לשמור על כריות הפרשה נאותות.

  ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-206 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות בסך של 413 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך שנת 2020, נוכח אי הוודאות הגבוהה שיצר משבר הקורונה, הגדיל הבנק את ההפרשה להפסדי אשראי בסך של 436 מיליון ש"ח.                                                      בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי והם נבעו בעיקר מקיטון בהפרשה הקבוצתית, המוסבר בשיפור במדדים המאקרו כלכליים ובאינדיקטורים המצביעים על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי של הבנק ומהמשך הירידה בהיקף החובות הנמצאים בדחיית תשלומים. 

  סמדר ברבר-צדיק - מנכ"ל