• תוצאות קבוצת הבינלאומי לשנת 2019 משלבות את שלוש המגמות המאפיינות את הבנק בשנים האחרונות: צמיחה בפעילות, התייעלות משמעותית ושמירה על סיכון מידתי ואיתנות פיננסית. 

  כפועל יוצא מביצועי הבנק ואיתנותו העלו ב-2019 חברות הדרוג כולן (מדרוג ומעלות המקומיות ומודיס' הבינלאומית)  את דרוג הבנק לדרוג של צמרת המערכת הבנקאית בישראל. 

  בסוף 2019 אישר הבנק תכנית אסטרטגית חדשה לשנים הקרובות שמהווה המשך ישיר לאסטרטגיה תאגידית קודמת שביצועה הושלם זה מכבר בהצלחה . כמו כן, גובשה השנה אסטרטגיית תשתיות המיחשוב בנוסף לאסטרטגיית הדיגיטל של הבנק שגובשה כבר ב- 2018. תכניות אסטרטגיות אלה מטרתן להצעיד את הבנק קדימה בתנאי התחרות המשתנים במגזר הפיננסי והבנקאי מתוך ראיה עתידית של עולם הבנקאות, באופן שיאפשר המשך צמיחה ושימור תחומי המובילות. העקרונות שעוברים כחוט השני בתכניות האסטרטגיות של הבנק  הם מיקוד בצרכי לקוח, אימוץ חדשנות, והמשך תהליכי התייעלות . 

  קבוצת הבינלאומי ממשיכה במהלכי התייעלות עיקביים בהתאם למתווה האסטרטגי, במטרה להמשיך במגמת השיפור במבנה ההוצאות וביחס היעילות של הקבוצה. 

  הצלחתו של הבנק במיקוד בצרכי הלקוחות, תוך שילוב של רמת שרות גבוהה, מקצועיות ודיגיטציה, מקבלת ביטוי בהובלה של הבנק בתוצאות סקרי לקוחות.  ביו היתר בסקר בנק ישראל שפורסם לאחרונה וכלל את המערכת הבנקאית כולה, הגיע הבינלאומי למקום הראשון בשביעות רצון הלקוחות מאתר האינטרנט של הבנק וכן מהאפלקציה של הבנק. כמו כן הבנק בלט  גם בשביעות הרצון מהשרות בסניפים 

   

  הנתונים הכספיים
  גידול של 18% ברווח הנקי בשנת 2019 ל-865 מיליון ₪. התשואה להון - 10.5%
  גידול של 34.5% ברווח הנקי ברבעון הרביעי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ל- 222 מיליון ש"ח. התשואה להון- 10.8%.
  הכנסות הריבית נטו  גדלו בשנת 2019 ב -4.7% בהשוואה לשנת 2018  והסתכמו ב- 2,602 מיליון ש"ח.
  הבנק ממשיך להתייעל: ההוצאות התפעוליות והאחרות ירדו ב-5.9%, יחס היעילות השתפר            ל-64.4%.
  האשראי לציבור גדל ב-4.3% ל-87,899 מיליון ש"ח
  פקדונות הציבור  גדלו ב-7.5% ל-120,052 מיליון ש"ח
  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון-10.81%
                                                                                                                                                                                                                                                  ריווחיות 
  שנת רווחי שיא לבינלאומי: הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל בשנת 2019 ב-18% והסתכם ב-865 מיליון ש"ח. התשואה להון הגיעה ל- 10.5%. ברבעון הרביעי גדל הרווח הנקי ב- 34.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-222 מיליון ש"ח. התשואה להון ברבעון הרביעי - 10.8%.

   

  צמיחה
  הכנסות הריבית נטו  גדלו ב-4.7% בהשוואה לשנת 2018  והסתכמו ב- 2,602 מיליון ש"ח, גידול שנובע  בעיקר מעלייה בהיקפי הפעילות. 
  צמיחת פעילות הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות. פקדונות הציבור  גדלו בשיעור של 7.5% ל- 120,052 מיליון ש"ח. תיק האשראי נטו צמח בשיעור של 4.3% בשנת 2019 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-31 בדצמבר 2019 ב- 87,899 מיליון ש"ח. הצמיחה מאופיינת בהמשך פיזור האשראי וניכרת במגזר הלקוחות הפרטיים  שצמח בשיעור של 4.6%, מגזר העסקים הגדולים והבינוניים שצמחו בשיעור של 3.2%  והעסקים הקטנים שצמחו ב-3.3%. צמיחת תיק האשראי נעשית תוך שמירה על רמת סיכון מידתית: שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מסך האשראי לציבור עמד בשנת 2019 על 0.16% לעומת 0.20% בשנת 2018.  

   

  התייעלות
  הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי ויחס היעילות השתפר ל-64.4% בהשוואה ל-68.4% בשנת 2018. 
  ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2019 ב-2,654 מיליון ש"ח, ירידה של 5.9% ביחס לשנת 2018. הירידה בהוצאות היא תוצאה של מהלכי התייעלות שהבנק מיישם והיא ניכרת בכל סעיפי ההוצאות בכלל זה משכורות והוצאות נלוות ירדו בשיעור של 5.6% והוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד שירדו בשיעור של 6.1%. 
  מגמת ההתייעלות ניכרת  בירידה במצבת המשרות שירדה בשנת 2019 בשעור של כ-5% וכן בירידה בשטחי נדל"ן  בשנת 2019 בשיעור של  כ- 4% .  

   

  איתנות פיננסית
  נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי מניות הבנק שצמח ב-5.9% (475 מיליון ש"ח) והסתכם ב-8,568  מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1  עלה ל- 10.81% לעומת 10.51% ב-31 בדצמבר 2018,  ויחס ההון הכולל עלה  ל- 13.70%.
  בשנת 2019 חילק הבנק דיבידנד בסך של  410 מיליון ש"ח ותשואת הדיבידנד הגיעה ל-4.5%. 
  דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד נוספת בגין 2019 בסך של 125 מיליון ש"ח.

   

   
  סמדר ברבר-צדיק-  מנכ"ל
  לפרטים נוספים – לחץ כאן