• מכתב המנכ"ל          

  האיתנות והחוסן הפיננסי, מדיניות ניהול הסיכונים המידתית והזהירה, מהירות התגובה וערוצי הדיגיטל המתקדמים, מאפשרים לבינלאומי להתמודד עם המשבר הממושך שהביאה עימה המגיפה העולמית, להמשיך לצמוח ולהעניק שירות מיטבי ללקוחות הבנק. 

  מאז תחילת המשבר נקט הבנק בשורה של פעולות במטרה לענות על צרכי הלקוחות ולהקל עליהם להתמודד עם המציאות החדשה: העמדת הלוואות בהקפים גדולים תוך מתן מענה מהיר ומקצועי במסגרת קרנות המדינה, הקפאת תשלומי הלוואות ומשכנתאות והגברת הנגישות ללקוחות באמצעים דיגיטליים וטלפוניים. הדגש על החידושים הטכנולוגים בא לידי ביטוי בסדרה של מהלכים חדשים: פתיחת חשבון מקוון, הצטרפות ליעוץ השקעות בדגיטל, יעוץ דיגטלי מתקדם ועוד מגוון של חידושים דיגיטלים שיושקו בזמן הקרוב. 

  השלכות המשבר מתבטאות בעיקר בגידול בהפרשה הקבוצתית לבניית כריות הפרשה וירידה בריבית השקלית והדולרית. למרות השלכות אלה  מצליח הבנק, באמצעות ירידה מתמשכת בהוצאות ושיפור ביחס היעילות שהגיע לכ-60%,  לקזז חלק מהשפעת אלה על הריווחיות ולהציג תשואה של כ-8%. 

  הבינלאומי ממשיך להיערך להמשכיות המשבר תוך כדי הקפדה על איתנות פיננסית גבוהה, התייעלות, איכות הנכסים ושמירה על יחסי הון ונזילות גבוהים. 

  הנתונים הכספיים:

  רווח  נקי של 168 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2020 , התשואה להון - 8%

  הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2020- 339 מיליון ש"ח, התשואה להון -  8.1% 
  הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל ב - 1.8%   והסתכם במחצית הראשונה ב- 1,409 מיליון ש"ח
  יחס היעילות הגיע ל-60.5%, יחס הון עצמי רובד 1 - 10.71%, יחס הון כולל -  14.01%
                                                                                                                                                                                                                                                                      

   ריווחיות 

  הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון השני של השנה ב-168 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-224 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון הגיעה ל-8%. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי ב- 339 מיליון ש"ח והתשואה להון הגיעה ל-8.1%. 

  הרווח במחצית הראשונה של השנה הושפע מהשלכות משבר הקורונה, בעיקר מגידול חד בהוצאות בגין הפסדי אשראי שנבע ברובו בגין המשבר. 

  השלכות משבר הקורונה על דוחות הבנק 

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השני של השנה הסתכמו בסך של 165  מיליון ש"ח לעומת 23 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בסך של 142 מיליון ש"ח. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי ברבעון השני עומד על 0.74% בהשוואה  ל-0.11% ברבעון המקביל אשתקד. 

  במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי ב-322 מיליון ש"ח לעומת 59 מיליון ש"ח במחצית מקבילה אשתקד, גידול של 263 מיליון ש"ח. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי הגיע במחצית הראשונה של השנה ל- 0.72%, בהשוואה ל- 0.14% בתקופה המקבילה אשתקד.  
  העלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי נובעת בעיקרה מהשפעות השינויים בסביבה המאקרו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ועקב חוסר הוודאות באשר להשפעתם על מצב הלווים. בשל מצב  אי הוודאות החליט הבנק להגדיל את הפרשה הקבוצתית שהסתכמה במחצית הראשונה של השנה ב- 265 מיליון ש"ח ברובה הגדול - כ- 234 מיליון ש"ח,  בגין המשבר. 

  במחצית הראשונה של השנה, עקב המצב הכלכלי,  נכללו הפסדים מהשקעה במניות בסך של 44 מיליון ש"ח, בעיקר הפסדים שטרם מומשו,  שנבעו מירידה בשווי הוגן של המניות בשל משבר הקורונה. כמו כן נרשמה הפרשה לירידת ערך בגין אגרות חוב בסך של  17 מיליון ש"ח. מרבית ההפסדים וירידת הערך נרשמו ברבעון הראשון של השנה, כאשר ברבעון השני נרשמו עליות בשווקי ההון. 

  עקב גידול בפעילות הלקוחות בשווקים הפיננסים ניכר גידול בהכנסות מפעילות בשוק ההון ובמט"ח. 

  צמיחה

  הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל במחצית הראשונה של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ב-1.8% והסתכם ב-1,409  מיליון ש"ח. הרווח מפעולות מימון הושפע לרעה מקיטון בהכנסות מהפרשי הצמדה בסך של 43 מיליון ש"ח, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  סך ההכנסות מעמלות גדלו ב- 8.8% ( כ-56  מיליון ש"ח) והסתכמו ב-691 מיליון ש"ח. עיקר הגידול נובע מעלייה בפעילות בתחומי שוק ההון והמט"ח, תחומי התמחות של הבנק, גידול שקוזז בחלקו מירידה בהכנסות מדמי ניהול חשבון והכנסות מכרטיסי אשראי שנובע מירידה בהיקפי הפעילות כתוצאה מהשפעת המשבר. 

  צמיחת פעילות הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות. פקדונות הציבור  גדלו בשיעור של 7.6% במחצית הראשונה והסתכמו ב-129,160  מיליון ש"ח; מתוכם פקדונות הציבור למשקי בית ובנקאות פרטית גדלו בשעור של 26.8% והסתכמו ב-69,261 מיליון ש"ח. היתרה הממוצעת של האשראי לציבור עמדה על 89,465 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של השנה,  גידול של  1.7% בהשוואה לסוף שנת 2019, ו-5.2% בהשוואה לסוף התקופה המקבילה אשתקד. 

  התייעלות

  הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי ויחס היעילות השתפר ל-60.5% בהשוואה ל-64.4% בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב- 1,254  מיליון ש"ח, ירידה של  7.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וירידה של 1.9% בנטרול מענק לעובדים והוצאות סילוק וצמצום אשתקד. הירידה בהוצאות ניכרת במרבית סעיפי ההוצאות בכלל זה משכורות והוצאות נלוות שירדו בשיעור של 3.6% בנטרול מענק לעובדים והוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד שירדו בשיעור של 4.4%. 

  איתנות פיננסית

  ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הגיע ל-8,712 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1  הגיע ל- 10.71% (2.4 נקודות האחוז מעל הדרישה הרגולטורית ) בהשוואה ל-10.81% ב-31 בדצמבר 2019  ויחס ההון הכולל  ל-14.01%. 
  חברות הדירוג המקומיות אישררו לאחרונה, במהלך תקופת המשבר, את דירוג הבנק הבינלאומי שמדורג בדירוג AAA, הגבוה ביותר במערכת הבנקאית, בדומה לבנקים הגדולים. 

   

  סמדר ברבר-צדיק - מנכ"ל 

  לפרטים נוספים- לחץ כאן