• מכתב המנכ"ל

  התוצאות ברבעון הראשון של שנת 2022 נובעות מהמשך צמיחה בפעילות הליבה השוטפת של הבנק במגזרי הפעילות השונים. כל זאת תוך שמירה על הלימות הון גבוהה המאפשרת צמיחה ותוך שמירה על איתנות פיננסית ואיכות הנכסים. הבנק ממשיך כל העת לחדש ולפתח את מוצרי ההשקעה והחסכון שמתאימים לשינויים בתנאי השוק ולמגמות הכלכליות. 

  הנתונים הכספיים- 

  רווח נקי של 322 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של השנה - גידול של 5.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.  התשואה להון - 13%

  צמיחה של 5% באשראי לציבור ברבעון הראשון של השנה ושל 14.7% בשנה האחרונה 

  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון- 10.79% - גבוה ב-1.54% מהיחס הרגולטורי הנדרש -  הפער הגבוה ביותר במערכת הבנקאית. 
  עודפי ההון מאפשרים צמיחה באשראי והמשך פיתוח עסקי

  הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי

   

  ריווחיות

  הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון הראשון של 2022 ב-322 מיליון ש"ח בהשוואה    ל- 304 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, גידול של 5.9%. התשואה להון הגיעה ל - 13%.

  צמיחה והתייעלות

  הבינלאומי ממשיך במגמת הצמיחה העיקבית שניכרת בכל תחומי פעילות הליבה של הבנק: הכנסות הבנק גדלו ברבעון הראשון ב-5.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,  הכנסות הריבית נטו גדלו ב-11% ובהכנסות מעמלות חל גידול בשיעור של 6.4% . 

  האשראי לציבור גדל בשיעור של 14.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב- 107,342 מיליון ש"ח. ברבעון הראשון של שנת 2022 צמח האשראי לציבור בשיעור של 5%.  הצמיחה באשראי מאופיינת בכל תחומי הפעילות:  מגזר העסקים הבינוניים צמח ב-22.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, מגזר העסקים הקטנים ב-16.7%, מגזר העסקים הגדולים צמח ב-20.5%, האשראי למשקי בית ב- 6% ומגזר ההלוואות לדיור צמח ב-14.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 
  תיק נכסי לקוחות (הממוצע) גדל ב- 47 מיליארד ש"ח, גידול של כ-8.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-596 מיליארד ש"ח.
  ברבעון הראשון של 2022 לא נרשמה הוצאה בגין הפסדי אשראי וזאת בהשוואה להכנסה בסך של 9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. סך האשראי הבעייתי ירד בשיעור של כ- 22% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ובכ- 12.4% בהשוואה לסוף שנת 2021 .

  יחס היעילות עומד על שיעור של  58.5% ברבעון הראשון של שנת 2022 בהשוואה ליחס של 59% בתקופה המקבילה אשתקד. 
  ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון הראשון של 2022 ב-684 מיליון ש"ח, גידול של 4.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול שמוסבר בעיקר בעליה בהוצאות השכר שנבעה, בין היתר, מהפרשי עיתוי ברכיבי שכר בעלי אופי תנודתי. הוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד קטנו בשיעור של 4.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל ירידה בהיקף נכסי הנדל"ן בקבוצה עקב מהלכי התייעלות. 

  איתנות פיננסית

  ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק צמח השנה ב-3.7% (גידול של 356 מיליון ש"ח) והסתכם ביום 31 במרץ 2022  ב- 9,851 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1 הגיע  ל-10.79% ונמצא בפער של כ-1.54% לעומת היחס הרגולטורי הנדרש - הפער הגבוה ביותר במערכת הבנקאית. עודפי ההון מאפשרים צמיחה באשראי והמשך פיתוח עסקי.
  הבנק ממשיך במדיניות הדיבידנד לפיה הוא מחלק דיבידנד בשיעור של עד 50% מהרווח הנקי ובהתאם דירקטוריון הבנק אישר היום חלוקת דיבידנד בסך של 160  מיליון ש"ח המהווים כ- 50% מהרווח הנקי לרבעון הראשון של שנת  2022 -  שיעור החלוקה הגבוה בערכת הבנקאית. זאת בנוסף לדיבידנדים בסך של 380 מיליון ש"ח שחולקו ברבעון הראשון של השנה. תשואת הדיבידנד השנתית, נכון ל-10.5.22, הסתכמה  ב-7.33% - תשואת הדיבידנד הגבוהה במערכת.

   

   

  חדשנות 

  הבינלאומי ממשיך לחזק את הקשר עם לקוחותיו ומציע מוצרים ייחודים ומחוללי תחרות כגון מערכת Multibank  שמרכזת את חשבונות הלקוח בבנקים שונים ובכך מעודדת תחרות. הבינלאומי היה הבנק הראשון מבין הבנקים שהשיק מערכת מסוגה . חידושים נוספים הם תכנית הנאמנות  Beyond המעניקה חוויות ללקוחות בעולמות התעופה והתיירות, השקת  אקדמיה לשוק ההון – קורס דיגיטלי מקצועי ללקוחות הבנק , תכנית Life Plan - כלי דיגיטלי לניהול השקעות הוליסטי ועוד. הבנק ממשיך להשקיע בדיגיטל וחדשנות בכל תחומי הפעילות כאשר לאחרונה הרחיב את  מחלקת החדשנות והדיגיטל למערך מלא הכולל אסטרטגיה, דיגיטל וחדשנות.

  סמדר ברבר-צדיק - מנכ"ל