• מכתב המנכ"ל

  הבינלאומי מציג  במחצית הראשונה של השנה תוצאות המשקפות המשך צמיחה שניכרת בכל תחומי הפעילות כולל תיק האשראי והפעילות בתחומי שוק ההון,  תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה ועל איכות הנכסים. הצמיחה, בתקופה של שינויים גלובלים ואי וודאות, משקפת את אמון הלקוחות בבנק, את שביעות רצונם הגבוהה מהשרות, המקצועיות והחדשנות הטכנולוגית. 

  הנתונים הכספיים:

  רווח נקי של 390 מיליון ש"ח ברבעון השני של השנה
  התשואה להון - 17.2% 
  רווח נקי של 677 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של השנה 
  התשואה להון - 15%
  צמיחה של 6.6% באשראי לציבור בשנה האחרונה  ושל 4.4%  במחצית הראשונה של השנה
  המשך מגמת ירידה בהיקף דחיות תשלומי אשראי עקב משבר הקורונה: שיעור החובות שנדחו מסך האשראי - 0.2%,  לעומת 1.9% בסוף 2020.
  צמיחה של 6.1% בסך ההכנסות 
  הבנק ממשיך לצמוח בתחומי שוק ההון וייעוץ השקעות: צמיחה של  32.7% בשנה האחרונה בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך) ושל 9.5% במחצית הראשונה
  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון- 11.67%
  דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת  דיבידנד בסך של 225 מיליון ש"ח המהווים 30% מהרווח הנקי  לשנת 2020

  ריווחיות 

  הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם  ברבעון השני של השנה  ב- 390 מיליון ש"ח בהשוואה ל-168 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 132.1%. התשואה להון ברבעון השני הגיעה ל- 17.2%. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-677 מיליון ש"ח, גידול של 99.7%. התשואה להון הגיעה ל-15%. 

  צמיחה והתייעלות

  סך הכנסות הבנק גדלו ב-6.1% במחצית הראשונה של השנה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. סך  הכנסות המימון  גדלו במחצית הראשונה של השנה בכ-7.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד  והסתכמו   ב-1,484 מיליון ש"ח. בהכנסות מעמלות חל גידול בשיעור של 2.9%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,  כולל בהכנסות מעמלות פעילות שוק ההון שצמחו בשיעור של 6.4%.
  האשראי לציבור  גדל בשנה האחרונה בשיעור של 6.6% ובמחצית  הראשונה של השנה ב-4.4% והסתכם ב- 96.3 מיליארד ש"ח. ברבעון השני של השנה צמח האשראי ב-2.9%. הצמיחה באשראי מאופיינת בהמשך פיזור האשראי וניכרת במגזר ההלוואות לדיור שצמחו ב- 12.6% , העסקים הקטנים  שצמחו  ב-10.5%, ומגזר משקי בית שצמח בשיעור של 3% . 
  הבנק ממשיך לצמוח בתחומי שוק ההון ויעוץ השקעות: תיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך) צמח בשנה האחרונה בשיעור של 32.7%  והסתכם ב- 580.3  מיליארד ש"ח. במחצית הראשונה של השנה צמח תיק נכסי הלקוחות בשיעור של 9.5%. בפקדונות הציבור חל גידול בשיעור של 13.2% בשנה האחרונה ושל  3.2% במחצית     ל-146.3 מיליארד ש"ח . 
  הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי ויחס היעילות השתפר  ל-59.5% במחצית הראשונה של השנה ול-58.6% ברבעון השני וזאת בהשוואה  ל-61.8% בשנת 2020. כחלק ממהלכי ההתייעלות אושרה בחודש יוני תכנית פרישה מוקדמת במסגרתה יפרשו בתנאים מועדפים עובדים שעונים לקריטריונים שהוגדרו. 

  איתנות פיננסית

  נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי מניות הבנק שצמח במחצית הראשונה של השנה ב-7.7% (גידול של 708 מיליון ש"ח) ומסתכם ביום 30 ביוני ב- 9,849 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1  עלה ל- 11.67% לעומת היחס הרגולטורי הנדרש של 8.26% (ושל  9.26% ללא הקלות בנק ישראל למערכת הבנקאית) .
  דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסך של 225 מיליון ש"ח המהווים 30% מהרווח הנקי לשנת 2020. במדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק, לפיה הבנק יחלק עד 50% מהרווח הנקי, לא חל שינוי והיא נותרה בעינה ויישומה ימשיך להיבחן בהתאם להתפתחויות ולרגולציה.

  איכות תיק האשראי

  היקף הדחיות של תשלומי אשראי עקב משבר הקורונה נמצא במגמת ירידה חדה, מה שמעיד על איכות תיק האשראי ואיכות הלווים של הבנק: שיעור החובות שנדחו מסך האשראי לציבור עמד בסוף יוני 2021 על 0.2%,  בהשוואה ל-0.5% בסוף הרבעון הראשון ול-1.9% בסוף דצמבר 2020.  

  הפסדי אשראי

  הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב-137 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות בסך של 322 מיליון  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך שנת 2020, נוכח אי הוודאות הגבוהה שיצר משבר הקורונה, הגדיל הבנק את ההפרשה להפסדי אשראי בסך של 436 מיליון ש"ח.  במחצית הראשונה של 2021 נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי והם נבעו בעיקר מקיטון בהפרשה הקבוצתית, המוסבר בשיפור במדדים המאקרו כלכליים ובאינדיקטורים המצביעים על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי של הבנק ומהמשך הירידה בהיקף החובות הנמצאים בדחיית תשלומים. עם זאת, הבנק שמר על כריות הפרשה גבוהות: שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת ההפרשה לציבור הגיע ל-1.19% לעומת 1.05%  בסוף שנת 2019 טרום משבר הקורונה. 

  משבר הקורונה
      

  לקראת סוף הרבעון השני של השנה החלה עלייה מחודשת בשיעורי התחלואה בישראל. הבנק ערוך היטב לתרחישים השונים ועוקב אחר הסיכונים השונים ואחרי הנחיות משרד הבריאות ובנק ישראל. זאת,  תוך שמירה על המשכיות עיסקית ורצף השירותים ללקוחות, הן בסניפים והן בדיגיטל.  הבנק נוקט בשורה של צעדים במסגרת השמירה על ההמשכיות העיסקית. 

  סמדר ברבר-צדיק - מנכ"ל