• תוצאות המחצית הראשונה של השנה משקפות את המשך המגמה בה צועד הבנק מזה תקופה, מגמה  שעיקרה צמיחה בהכנסות וצמצום בהוצאות וזאת תוך הקפדה על שמירת איתנותו הפיננסית הגבוהה של הבנק. השיפור ביעילות הבנק ניכר תודות לכך שמהלכי ההתייעלות שיישמנו  מקבלים ביטוי בהדרגה בעיקר עם מיזוג אוצר החייל ופרישת עובדים במסגרת תכניות פרישה מרצון. תהליכי הצמיחה, ההתיעלות , והאיתנות הפיננסית הגבוהה והמתמשכת הביאו  לכך שלאחרונה שתי חברות הדירוג שמדרגות את הבנק, הן מידרוג והן מעלותS&P  העלו את דירוג פיקדונות הבנק ל-   AAA.

  הנתונים הכספיים:

   

  רווח נקי של 224 מיליון ש"ח ברבעון השני, גידול של 2.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד
  התשואה להון - 11.3%
  רווח נקי של 407 מיליון ש"ח במחצית הראשונה, גידול של 14.3% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד
  התשואה להון - 10.2%
  הרווח מפעולות מימון גדל במחצית הראשונה של השנה ב-9.8% ל-1,412 מיליון ש"ח 
  גידול שנתי של 4.1% ביתרה הממוצעת של האשראי לציבור 
  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון: 10.86% 
  חברות הדירוג מעלות S&P ומידרוג העלו את דירוג הבינלאומי ל-AAA                                                                                     

   

  ריווחיות 
  הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל במחצית הראשונה של השנה ב- 14.3%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב- 407 מיליון ש"ח. התשואה להון הגיעה ל- 10.2% בהשוואה ל-9.3% בתקופה המקבילה אשתקד ובכל שנת 2018. 

  ברבעון השני של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-224 מליון ש"ח והתשואה להון הגיעה ל-11.3%. הרווח גדל בשיעור של 2.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בניטרול רכיבים מסוימים ברבעון המקביל אשתקד (רווח ממכירת נכסים בסך של 33 מיליון ש"ח והוצאות בגין מיזוג אוצר החייל בסך 7 מיליון ש"ח) גדל הרווח הנקי ברבעון בשיעור של 16.1%. 

   

  צמיחה
  הרווח המימוני צמח במחצית הראשונה של השנה ב-9.8% ל-1,412 מיליון ש"ח וברבעון השני של השנה ב-10.4%  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. האשראי לציבור נטו גדל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ב-3.1% (גידול של 4.1% ביתרות הממוצעות) והסתכם ב- 85,549 מיליון ש"ח. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשיעור של 0.14% מהאשראי לציבור, לעומת שיעור של 0.20% בתקופה המקבילה אשתקד.

   

   
  התייעלות
  הבינלאומי ממשיך להתייעל: יחס היעילות השתפר ל- 65.9% בהשוואה ל-68.8% בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות התפעוליות והאחרות ירדו במחצית הראשונה של השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד  ב- 2.9% והסתכמו ב-1,351 מיליון ש"ח. הקיטון בהוצאות ניכר בסעיפי ההוצאות השונים:  משכורות והוצאות נלוות - ירידה של 1.7% , אחזקה פחת בניינים וציוד - ירידה של 5.3%, והוצאות אחרות - ירידה של 5.6%. 
    
  איתנות פיננסית ודיבידנד
  יחס הון עצמי רובד 1  עמד על  10.86% ויחס ההון הכולל  על 13.86%. לבינלאומי מדיניות חלוקת דיבידנד של עד 50% מהרווח הנקי ובהתאם מתחילת השנה חילק הבנק 190 מיליון ש"ח כדיבידנד. תשואת הדיבידנד הגיעה       ל-4.6% . לאחר תאריך הדוחות הכספיים החליט דירקטוריון הבנק  על חלוקת דיבידנד בסך של 110 מיליון ש"ח.

  סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל 

  לפרטים נוספים לחץ כאן