• מכתב המנכ"ל

  המשבר הבריאותי המתמשך ממשיך להשפיע על הכלכלות, המשקים ושווקי ההון בעולם כולו. הבינלאומי מתמודד מול המציאות החדשה ומפגין איתנות פיננסית הניכרת בכל מדדי היציבות: ההון הגבוה בשעור ניכר מהדרישה הרגולטרית, הנזילות הגבוהה, תיק האשראי האיכותי והמפוזר ומהלכי התייעלות ארוכי טווח. איתנות זו מאפשרת לנו להמשיך ולתמוך בלקוחותינו, הפרטיים והעיסקיים, תוך שמירה על רציפות תפקודית והמשכיות עסקית. הבנק ממשיך להעניק ללקוחותיו אשראי גם במסגרת הקרנות בערבות המדינה, ואף זכה לדרוג מוביל בהשוואה בין הבנקים שערך משרד האוצר בנושא. 

  הבנק ממשיך בהתפתחות הדיגיטלית המואצת בכל התחומים הבנקאים תוך דגש על תחומי הייעוץ וההשקעות. שיעורי השימוש, כמו גם שביעות רצון הלקוחות מהערוצים הדיגטלים המתקדמים גדלו באופן ניכר בתקופת המשבר. 

  הנתונים הכספיים: 

  הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים  של 2020- 540 מיליון ₪. התשואה להון -  8.4% 

  רווח  נקי של 201 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2020 . התשואה להון- 9.5%

  מתחילת השנה  גידול של 2.2% בתיק האשראי לציבור ושל 21.1% בפקדונות הציבור של משקי בית ובנקאות פרטית

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השלישי - 91 מיליון ש"ח לעומת 33 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ובתשעה חודשים - 413 מיליון ש"ח לעומת 92 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

  יחס היעילות הגיע ל-  61% לעומת 64.9% בתקופה המקבילה אשתקד

  יחס הון עצמי רובד 1 - 10.93% יחס הון כולל -  14.23%

  ריווחיות 

  הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב-201 מיליון ש"ח, והתשואה להון הגיע ל-9.5%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-540 מיליון ש"ח והתשואה להון הגיעה  ל-8.4%. 
  הרווח בתשעת החודשים הראשונים של השנה וברבעון הנוכחי הושפע מהשלכות משבר הקורונה, בעיקר מגידול חד בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בעיקר בסעיף ההפרשה הקבוצתית, וזאת על רקע אי הוודאות שנוצרה בעקבות המשבר והשפעתו על מצב הלווים. 

  השלכות משבר הקורונה על הבנק 

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים  של השנה ב-413 מיליון ש"ח לעומת 92 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי הגיע  ל- 0.62%, בהשוואה ל- 0.14% בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי  הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 91 מיליון ש"ח לעומת 33 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 176%. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי עומד ברבעון השלישי על  0.41% לעומת 0.15% ברבעון המקביל אשתקד. 
  העלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי נובעת בעיקרה מהשפעות השינויים בסביבה המאקרו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ועקב חוסר הוודאות באשר להשפעתם על מצב הלווים. בשל מצב  אי הוודאות המאקרו כלכלית החליט הבנק להגדיל את הפרשה הקבוצתית שהסתכמה בתשעת החודשים ב- 366 מיליון ש"ח ברובה הגדול, כ- 322 מיליון ש"ח, בגין המשבר. 
  עד 30 בספטמבר 2020 נדחו תשלומי הלוואות ללקוחות בהיקף של 144 מיליון ש"ח ויתרת החובות אשר נמצאים בדחיית תשלומים  מסתכמת ב-30 בספטמבר 2020   ב-2,858 מיליון ש"ח, ומהווה כ-3.1% מסך האשראי לציבור. שיעור זה נמוך  מהשיעור ברבעון השני שעמד על 8%, ונמוך משמעותית משיעור החובות שנדחו בכלל המערכת. 
  מפרוץ המשבר ביצע הבנק שורה של מהלכים שתכליתם סיוע ללקוחות והנגשת השירותים הבנקאיים ללקוחות, במטרה לסייע להם להתגבר על אתגרי המשבר והשלכותיו. בין היתר מבצע הבנק הקפאת תשלומי הלוואות ומשכנתאות, וכן מציע ומעניק ללקוחותיו העסקיים אשראי בקרנות להלוואות בערבות המדינה. בנוסף הבנק השיק שורה של הקלות בשירות לאוכלוסיית הגיל השלישי לרבות שרות שליחים עד הבית, ואי עמידה בתור בסניף, וכן השיק שורה של שירותים חדשים ומתקדמים בדיגיטל כמו הצטרפות לשירותי יעוץ, שיחת יעוץ בווידאו, הארכת שעות הייעוץ הטלפוני, פתיחת חשבון בדיגיטל, קביעת תור לשרות בסניף באמצעות הצ'אט,  ועוד. 

  צמיחה

  הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ב-1.2%.  סך ההכנסות מעמלות גדלו ב- 7%. עיקר הגידול נובע מגידול מפעילות שוק ההון המוסבר בגידול במחזורי המסחר בבורסה ומגידול בהכנסה מהפרשי המרה. גידול זה קוזז בחלקו מירידה בהכנסות מדמי ניהול חשבון ומעמלות מעסקי מימון שמוסברים בעיקר מירידה בהיקפי הפעילות כתוצאה מהשפעת המשבר. 
  צמיחת פעילות הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות. היתרה הממוצעת של האשראי לציבור לתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדה על 89,475 מיליון ש"ח גידול של  4.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. פקדונות הציבור  גדלו בשיעור של 13.2% בתשעת החודשים הראשונים  והסתכמו ב-135,914  מיליון ש"ח; מתוכם פקדונות הציבור למשקי בית ובנקאות פרטית גדלו בשעור של 21.1% והסתכמו ב-71,816 מיליון ש"ח. 

  התייעלות

  הבינלאומי ממשיך בתהליכי ההתייעלות ויחס היעילות ממשיך להשתפר והגיע  ל-61% בהשוואה ל-64.9% בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב- 1,894  מיליון ש"ח, ירידה של  5.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 

  איתנות פיננסית

  ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הגיע ל-8,944 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 4.4% ביחס לסוף 2019. יחס הון עצמי רובד 1  הגיע ל- 10.93% (2.6 נקודות האחוז מעל הדרישה הרגולטורית) בהשוואה  ל-10.81% ב-31 בדצמבר 2019  ויחס ההון הכולל  ל-14.23%. 
  חברות הדירוג המקומיות אישררו לאחרונה, במהלך תקופת המשבר, את דירוג הבנק הבינלאומי שמדורג בדירוג AAA, הגבוה ביותר, בדומה לבנקים הגדולים. 

  סמדר ברבר-צדיק - מנכ"ל