שיקים

פעולות בנושא שיקים

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף ATM/ עמדת מידע אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V הפקדת המחאות מט"ח
V הפקדת שיקים מעותדים
V ניכיון צ'קים
V V V הפקדת שיקים
V V V V ביטול שיק
V בקשה להנפקת המחאה במט"י
V V V V V הזמנת פנקסי צ'קים
V V הפקת פלט שיק
V V V V V פירוט הזמנות שיקים

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.