מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות לשימוש בפורטל הבנק הבינלאומי

במסמך מדיניות הפרטיות שלהלן נערכו מספר שינויים ביחס לנוסח מדיניות הפרטיות הקודם של הבנק, המתבטאים בין היתר בהיבטים הקשורים למסירה ואיסוף של מידע על-ידי הבנק, לרבות באמצעות כלים אוטומטיים (למשל - 'עוגיות' (Cookies)) שימוש בכלי ניתוח חיצוניים, אופן השימוש במידע ובנסיבות בהן המידע עשוי לעבור לצדדים שלישיים, הכל כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן.


1. כללי
1.1. הבנק הבינאלומי הראשון לישראל בע"מ (להלן "הבנק") מכבד את הפרטיות שלך ואת פרטיותם של כלל לקוחותיו והמשתמשים בשירותיו ובכלל זאת משתמשים שאינם בעלי חשבון בבנק, כגון מורשי חתימה, מיופי כח וכדומה (להלן "המשתמש/ים"), לרבות באתרי האינטרנט, באפליקציות השונות (יישומים ויישומונים) ובשירותים הניתנים באמצעים דיגיטליים שונים של הבנק (להלן "השירות המקוון"). הבנק רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים, ומחויב להגן על המידע האישי שלהם, ולשם כך פועל בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות שלהלן והוראות הדין החל.
1.2. הבנק מאמין כי יש למשתמשים את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים של הבנק בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל מהם ונאסף אודותיהם אגב השימוש בשירות המקוון. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי הבנק ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד הבנק משתמש במידע הנמסר לו מהמשתמשים או הנאסף על ידיו כחלק מביקור המשתמשים ומשימושם בשירות המקוון.
שימו לב, מדיניות פרטיות זו חלה גם על מידע אודות החשבונות המתנהלים בבנק עבורם נתבקשו השירותים הבנקאיים, לפי העניין, בנוסף על מדיניות הפרטיות הקבועה במסמכי הבנק, לרבות ביחס לפעילויות ושירותים ספציפיים, עליהם עשויים לחול כללים שונים, ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ייעודית נוספת ביחס למסירה, איסוף ושימוש במידע במסגרתם.
1.3. במעמד הכניסה או השימוש הראשון בשירות המקוון מביעים המשתמשים הסכמה מפורשת להוראות מדיניות הפרטיות, לרבות באמצעות אישור ההרשמה לשירות, לרבות לצורך איסוף המידע, ניהולו, עיבודו, אחסונו וכיוצא באלה, כמתואר במדיניות הפרטיות. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאים אלה, עליהם להימנע באופן מידי מהמשך כניסה ו/או שימוש בשירות המקוון.


2. סוגי המידע שייאספו
חלק מהשירותים הניתנים במסגרת השירות המקוון טעונים הרשמה, מסירה ואיסוף של מידע, בין אם במהלך הכניסה לפלטפורמות השונות בשירות המקוון וכל שימוש בו, ובין אם בתחילת ובמהלך תקופת ההתקשרות עם הבנק. בהקשר זה, הבנק אוסף ושומר את סוגי המידע הבאים ביחס למשתמשים בשירות המקוון:
2.1. כל מידע טכני גלוי אשר זמין לבנק אגב השימוש של המשתמשים בשירות המקוון, מידע כאמור הנמסר אודות המשתמשים, לרבות טרם הזדהות כמשתמש בשירות, ובכלל זה:
• מידע אודות התנהגות המשתמשים - כגון דפוסי פעילות בשירות המקוון, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, ביקורים בדפים ומודעות טרם ולאחר הגעה לשירות המקוון;
• מידע אודות מכשירי המשתמשים - דוגמת כתובת IP, (בהתאם לרשת, למחשב, ו/או למכשיר הנייד בהם נעשה שימוש לצורך הגלישה בשירות המקוון (להלן "המכשיר"), מזהה מכשיר, סוג דפדפן ומידע אודות מיקום גיאוגרפי, והכל בין אם המכשיר או איזה מרכיביו פועלים או כבויים, בהתאם להגדרות המכשיר.
2.2. בנוסף הבנק וכל צד שלישי מטעמו האוסף מידע עבורו, אוספים ושומרים מידע אישי הנמסר על ידי המשתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך שימושם בשירות המקוון. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרו המשתמשים במסגרת תהליכי יצירת קשר, פתיחת חשבון, בקשת הלוואה ו/או בכל תהליך נוסף שביצעו ביוזמתם או שירות אחר שבחרו לקבל במסגרת שימושם בשירות המקוון, וזאת בין אם סיימו להזין את המידע בשדות הרלוונטיים ושלחו אותו ובין אם לאו. מידע כאמור עשוי לכלול:
• פרטים אישיים - שם, גיל, מקום מגורים ונתוני מיקום נוספים, פרטי קשר, מצב משפחתי, פרטים שונים הנוגעים למצב כלכלי ולשירותים שהמשתמשים מגלים בהם עניין, הכשרה מקצועית, השכלה ופרטי מידע אישיים נוספים;
• מידע במסגרת ביצוע פעולות שונות וקבלת שירותים - לרבות פרטי הוראות ביצוע, העברות כספים, קניה ומכירה של ניירות ערך וכיוצא באלה, תקשורת עם נציגים אנושיים ואוטומטיים ומול מערכות שונות של הבנק, שיחות טלפון ווידאו, הקלטות, סרטונים, סקרים, תמונות, שאילתות, מסמכים שאושרו על-ידי המשתמשים באופן דיגיטלי, מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירותים (למשל - מילוי חלקי של הצהרה או טופס שירות כלשהם או כל תהליך מול הבנק שלא הסתיים), מידע אודות תוכן השירות או השלמת פעולות וכן וכל מידע אחר, לרבות כמפורט בסעיף 3.4 למדיניות פרטיות זו, הקשור בשימוש בשירותים שונים של הבנק המוצעים במסגרת השירות המקוון;
• מידע במסגרת שירותים חיצוניים לבנק - בהתאם לבקשת המשתמשים, גם במסגרת שימוש בשירותים חיצוניים לבנק, לרבות כל מידע המתקבל מאותם שירותים חיצוניים בהתממשקות שלהם למערכות הבנק.
מובהר כי השימוש בשירות המקוון עשוי להיות כפוף גם לתנאים נוספים, ולכן אנו מפצירים במשתמשים לעיין בהם לפני השימוש.
2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובמקרים המתאימים, מובהר כי עשוי להיאסף מידע המתקבל מצדדים שלישיים, לרבות ביחס לנכסי משתמשים בבנק, ובין היתר צווי עיקול, צווים של רשויות חוקרות, בנק ישראל וכיוצא באלה.
2.4. לבסוף, ביחס ללקוחות קיימים של הבנק, הבנק משלב את המידע שנאסף אגב השימוש בשירות המקוון, כמפורט לעיל, עם מידע שנאסף על לקוחות אלו במסגרת מתן השירותים הבנקאיים על ידי הבנק מחוץ לשירות המקוון (למשל, בסניף הבנק), ומידע כאמור ישמש את הבנק בהתאם למדיניות פרטיות זו ומסמכי הפרטיות של הבנק.
2.5. למען הסר ספק, האמור במסמך מדיניות זה יחול רק על מידע אישי, כהגדרתו בחוק. ככל שמידע כלשהו ייאסף אודות המשתמשים באופן שאינו מזהה אותם ועולה כדי מידע אנונימי ובלתי מזוהה, הבנק יהיה רשאי לעשות במידע כאמור כל שימוש אפשרי וללא כל מגבלה.
מובהר שחלק מהמידע שימסרו המשתמשים ו/או שייאסף אודותיהם לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו בהסכמתם ומרצונם החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורם שירותים מסוימים. כמו כן, במסגרת אישור מדיניות פרטיות זו, המשתמשים מסכימים כי נשמור את המידע שסיפקו לנו במאגרי המידע של הבנק, כמפורט במדיניות זו. שימו לב כי ישנם סוגי מידע שיש לנו חובה חוקית לשמור בשל מהות השירותים הבנקאיים הניתנים לכם כמשתמשים.


3. מתן גישה, מטרת השימוש במידע והיקפו
3.1. הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים מטעם ועבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק, משתמשים במידע לא-אישי (שאינו מזהה את המשתמשים באופן אישי) על מנת: לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח, הפקת מסקנות ושיפור השירות המקוון והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לצרכים פרסומיים של הבנק.
3.2. הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים מטעם ועבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק, משתמשים במידע אישי בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, לרבות על מנת:
• לנהל ולתפעל את השירות המקוון והשירותים הניתנים במסגרתו;
• להתאים, לפתח ולשפר את השירות המקוון והשירותים הניתנים במסגרתו, לרבות אפשרות ליצור שירותים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים, ובכלל זאת פיתוח מודלים מבוססים למידת מכונה ושימוש בטכנולוגיות נוספות לצורכי מחקר ופיתוח;
• להשיב לשאלות המשתמשים אודות השימוש בשירות המקוון וכן להעניק שירות ותמיכה טכנית, לספק מענה לפניותיהם ולשמור עמם על קשר;
• לקבל החלטות, אנושית או אלגוריתמית, ביחס למשתמשים או לגורמים אחרים, לרבות לצורך בחינת בקשה להתקשרות עם הבנק ו/או בטרם הצטרפות לשירותים מסוימים, לצורך בדיקות, הערכה וניהול סיכונים, לצורך קבלת החלטות עסקיות ולצורך קיום חובות שבדין החלות על הבנק כגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור;
• לשלוח הודעות תפעוליות והתראות למשתמשים, לרבות ביחס לשירותים הניתנים במסגרת השירות המקוון, וזאת באמצעים דיגיטליים שונים ובין היתר באמצעות דוא"ל, מסרונים, התראות בדחיפה (Push notifications) וכדומה ("הודעות תפעוליות");
• להעביר בכל אמצעי תקשורת דיגיטלי, לרבות באמצעות דוא"ל, מסרונים, התראות בדחיפה (Push notifications) וכדומה, של תכנים שונים לרבות הצעות שיווקיות וחומרים פרסומיים מטעם הבנק או שותפיו העסקיים, בכפוף להסכמת המשתמשים ובכפוף לכך שיוכלו לבקש בכל עת להסיר את עצמם מרשימת תפוצה ובתוך כך שלא לקבל הודעות פרסומיות כאמור;
• להפיק מהמידע שנמסר לבנק ושנאסף אודות המשתמשים ממקורות אחרים, סוגי מידע נוספים ואפיונים, לרבות ביחס לתחומי עניין, לאישיותם ולהעדפותיהם, שעשויים לשמש את הבנק בשירותים קיימים ושירותים נוספים שהוא עשוי להציע למשתמשים;
• להתאים מודעות שיוצגו לעיני המשתמשים בעת השימוש בשירות המקוון ובפלטפורמות דיגיטליות אחרות ברחבי הרשת;
• לבצע אפיון של המשתמשים על בסיס מידע שנאסף אגב גלישה בשירות המקוון והצלבתו עם מידע אחר שנאסף עליהם (למשל, מידע שנמסר במסגרת תפעול חשבון הבנק של המשתמשים שלא במסגרת השירות המקוון), בפניות המבוססות על אפיון כאמור;
• לעמוד בדרישות כל דין, לרבות דין זר, וכן לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת;
• לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בכל שימוש לא חוקי ו\או לא מורשה בשירות המקוון ו\או כלל השירותים הניתנים במסגרתו, לרבות במקרים של תרמית, הונאה, שימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
• לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי דין או כמפורט במדיניות הפרטיות.
להסרת ספק מובהר כי אותם גופים העוסקים בעיבוד נתונים כאמור לעיל פועלים מטעם ועבור הבנק, ועשויים לכלול ספקי שירות שונים, שירותי ענן ושותפים עסקיים נוספים המסייעים בהפעלת השירות המקוון, בין היתר על מנת שהשירות המקוון יתנהל ויפעל כשורה, השלמת פעולות מבוקשות על-ידי המשתמשים באופן שוטף, אבטחה ושיפור השירות ובכלל זה ביצוע סקרי שירות והתכתבות עם בנקאי וכיוצא באלה.
כחלק מהשירות המקוון, ועל מנת להירשם ולעשות שימוש בחשבון אישי, המשתמשים יידרשו למסור ולהזין פרטי מידע, שם משתמש/ת וסיסמה אישית. מובהר כי על המשתמשים לשמור בסודיות מלאה על שם המשתמש/ת והסיסמה שלהם, והם מתחייבים שלא לגלותם ולא לאפשר עשיית שימוש בהם בידי גורמים אחרים. מובהר כי המשתמשים יהיו האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שיעשה בשירות המקוון על-ידם, מטעמם או בשמם.
3.3. ייתכן שיתבקש אישור גישה לשירותים מסוימים במכשיר המשתמשים, בין אם מהמחשב, הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר. אישור זה נדרש לטובת ביצוע פעולות מסוימות, בין היתר כחלק מהשירותים הניתנים במסגרת השירות המקוון. הרשאות אלו כוללות, בין היתר: מצלמה: למשל – לצורך העברת מסמכים לבנק או צילום שיקים להפקדה דרך אתר האינטרנט;
• מיקרופון: למשל – להעברת מידע קולי לבנק, לרבות לצורך פעולות בחשבון וסיווג כאמצעי זיהוי;
• שירותי מיקום: למשל – לצורך קבלת הצעות ומידע רלוונטי למיקום של המשתמשים, לרבות מידע אודות הסניפים ומכשירי בנק ממוכנים הקרובים אליהם;
• רשימת אנשי קשר: למשל - על מנת לאפשר למשתמשים לבצע העברות כספיות ;
• לוח שנה: למשל - לצורך יצירת תזכורות לאירועים/פגישות;
• התראה/הודעה בדחיפה (Push notification): למשל - קבלת עדכון אודות מגוון פעולות בחשבון ועל שירותים שונים שעשוי להיות למשתמשים עניין בהם;
• נתוני זיהוי/זהות מכשיר: למשל - עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, לרבות לצורך זיהוי, אימות הגנה ואמצעי אבטחה.
• אחסון : לשמירה ואחסון מקומי וחיצוני
מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים באישור מתן הגישה לשירותים כאמור לעיל, וכי באפשרותם לבטל/למנוע גישה אליהם באמצעות מכשירם. עם זאת, יצוין כי ביצוע פעולה כאמור עשוי להוביל לכך שהמשתמשים לא יוכלו ליהנות ממלוא השירותים הניתנים במסגרת השירות המקוון.
3.4. המשתמשים מצהירים ומאשרים כי כל המידע שמסרו הינו נכון, אמין ומדויק, וכי הם עושים שימוש בשירות המקוון בשמם ועבורם בלבד, למעט במקרים בהם הורשו לעשות כן על-ידי הבנק, במפורש ובכתב.
3.5. המשתמשים מאשרים ומסכימים כי המידע אודותיהם יכול ויועבר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, גם במדינות שאינן מעניקות סטנדרט הגנה זהה לזה המוענק בדין החל בישראל ביחס לפרטיות ואבטחת המידע האישי של המשתמשים (לרבות לצורך אחסון ועיבוד). המשתמשים מאשרים במפורש ומסכימים להעברת המידע שמסרו ו\או שנאסף עליהם גם למדינות אלה.
3.6. הנתונים והמידע שייאספו ו\או יימסרו על-ידי המשתמשים יישמרו כדין למשך הזמן הנדרש על פי שיקול דעת הבנק במאגרי המידע שלו ולמטרות שלשמן הם נאספו ו/או נמסרו. מובהר כי במקרים המתאימים, המידע, כולו או חלקו, עשוי להישמר במאגרי המידע של הבנק ללא הגבלת זמן.


4. העברת המידע לצדדים שלישיים
4.1. המידע האישי של המשתמשים לא יימסר לצדדים שלישיים ללא הסכמתם, אלא ככל שהדבר הותר במדיניות הפרטיות. אנו רשאים לשתף ולהעביר לצדדים שלישיים מידע אישי אודות המשתמשים, מעת לעת, ובין היתר גם אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל, במקרים הבאים:
• בקבלת הסכמה מהמשתמשים לביצוע העברה כאמור;
• על מנת לעמוד בדרישות כל דין;
• לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת;
• על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
• על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
• בכל מקרה בו הבנק סבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לבנק ו/או למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים;
• על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים;
• במקרה בו העביר ו/או המחה הבנק לצד שלישי את פעילותו ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו כלפי המשתמשים, לרבות במסגרת מו"מ עסקי ובמקרים של העברת מניות בבנק או עיקר נכסיו, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע פעולות כאמור, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו;


5. עוגיות ("Cookies") וטכנולוגיות אחרות
5.1. בעת השימוש בשירות המקוון ו/או כחלק מהליך הגעת המשתמשים לשירות המקוון, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט, אנו עשויים להשתמש בכלים אוטומטיים ובטכנולוגיות צוברות מידע דוגמת , tags beacons, sdk'sתגיות pixels וכדומה, אשר מקובלות ומוכרות בתעשייה וידועות כ-"עוגיות" (cookies) ("עוגיות"), אשר באמצעותן עשוי להיאסף ולהיצבר מידע על פעילות המשתמשים בשירות המקוון או באתרים אחרים. ככל שייאסף מידע אישי באמצעות העוגיות, הוא יהיה כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו והבנק יהיה רשאי להשתמש בו בהתאם להוראותיה.
5.2. העוגיות נשמרות על גבי מכשירי המשתמשים ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בשירות המקוון. לידיעת המשתמשים, ניתן לנטרל את העוגיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יובהר כי מחיקת העוגיות מהדפדפן או מזיכרון הפלטפורמה של המשתמש/ת לא תמחק מידע ותוכן שכבר הועבר לבנק או לצדדים שלישיים באמצעותן. יש לשים לב כי במידה והמשתמשים ימחקו את העוגיות או לא יאפשרו את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמשים דרך השירות המקוון עשויה להיפגע, לרבות ביחס לאפשרות מתן השירותים הניתנים במסגרת השירות המקוון. על המשתמשים לעיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלהם או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
5.3. השירות המקוון אף אוסף ועושה שימוש במידע לא אישי של המשתמשים על ידי שימוש בכלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי, כדוגמת Google (עם המוצר Google Analytics; מידע נוסף לגבי מוצר זה ניתן לקבל ב: מדיניות הפרטיות של גוגל), קבצי עוגיות מ-YouTube (ניתן לקבל מידע נוסף בכתובת: https://policies.google.com/technologies/ads) ו-Facebook (/https://www.facebook.com/policies/cookies) המוטמעים בשירות המקוון. הבנק יהיה רשאי לשתף מידע לא אישי של המשתמשים עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמשים, וזאת למטרות המפורטות בס"ק 3.1 לעיל.
5.4. עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט ותמונות גרפיות מזעריות אשר הדפדפן או הפלטפורמה של המשתמשים יוצרים לפי פקודה, והמוצבות על גבי דפי השירות המקוון ומאפשרות לנו לזהות אם המשתמשים ביצעו פעולה מסוימת. כאשר את/ה ניגש/ת לשירות המקוון, העוגיות מפיקות הודעה על פעולה זו. העוגיות משמשות לאיסוף מידע ומאפשרות לנו לפעול בהתאם למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, ולרבת למדוד את התגובות לפעילויות שאנו מציעים על דפי השירות המקוון, ולשפר את דפי השירות המקוון ומאמצי השיווק שלנו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן או היישום הרלוונטי נסגרים, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון הפלטפורמה של המשתמשים או נשלחות לבנק, לרבות ספקים הפועלים מטעם ועבור הבנק וספקים של המשתמשים, לצורך מתן השירותים הניתנים במסגרת השירות המקוון, כמפורט לעיל. הבנק או צדדים שלישיים המפעילים את העוגיות יכולים לגשת מעת לעת לתוכן הנצבר בהן והוא עשוי להישמר בשרתיהם.


6. דיוור ישיר
6.1. הבנק עשוי לבצע דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית), על בסיס מאגר מידע מס' 990206403 שנרשם בפנקס מאגרי המידע. במסגרת פעולות הדיוור הישיר, המשתמשים מסכימים כי הבנק עשוי לפנות אליהם, על בסיס השתייכותם לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שעורך הבנק על בסיס המידע שנשמר אצלו כאמור לעיל. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, הצעות ערך, תוכן בנקאי וכלכלי ותכנים נוספים לפי בחירת הבנק.
6.2. המשתמשים רשאים, בכל עת, לבקש להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר מהבנק או לבקש שהמידע שלהם לא ישמש לפעולות דיוור ישיר. המשתמשים יכולים להגיש בקשה כאמור על ידי פניה באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי וכן באמצעות פניה לסניף הרלוונטי.


7. פלטפורמות אחרות
7.1. השירות המקוון עשוי לכלול קישורים לפלטפורמות שונות (כגון עמודים, אתרים, אפליקציות וכיוצא באלה) ברשת האינטרנט אשר אינן מופעלות או מנוהלות על-ידי הבנק, ולרבות לפעילות ולשירותים המוצעים על-ידן. הבנק אינו שולט ו/או מפקח אודות פעילותן של פלטפורמות אלה, ואין בקישור אליהן באמצעות השירות המקוון כדי להעיד על הסכמת הבנק לתוכנן ואינו מהווה ערובה לאמינותן, לעדכניותן או לחוקיותן, וכל שימוש שנעשה בהן הינו באחריות המשתמשים. השימוש באותן פלטפורמות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהן בלבד, ככל שקיימים, ועל כן מומלץ לעיין במסמכים אלה טרם ביצוע כל שימוש באותן פלטפורמות.


8. זכויות משתמשים
8.1. בכפוף להוראות הדין, למשתמשים יש את הזכות לעיין במידע אישי מזוהה אודותיהם המוחזק ונשמר באמצעות השירות המקוון של הבנק ובמאגר המידע כאמור לעיל, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו, ככל שמצאו כי המידע אינו נכון, שלם או מעודכן. משתמשים המעוניינים במימוש זכויות אלה יכולים לפנות בכתב לסניף, לרבות באמצעות התכתבות עם בנקאי, ויעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשות אלה, בהתאם להוראות הדין.


9. אבטחת מידע
9.1. בשירות המקוון הושקעו מאמצים לצורך שמירה על אבטחת המידע, לרבות באמצעות מנגנונים ומערכות טכנולוגיות שמטרתם לסייע בהגנה מפני דליפת המידע, גישה ושימוש לא מורשה בו, וכן מפני העברה, חשיפה, העתקה ומחיקה של מידע. ואולם, בעוד שיש במאמצים אלה כדי לצמצם את הסיכונים הקיימים, לא ניתן להתחייב כי השירות המקוון יהיה חסין באופן מוחלט מפני פעולות אלה, ולא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים ו\או למי מטעמם עקב כך, למעט אחריות שנקבעה על פי דין.
9.2. המשתמשים מודעים לכך שתמיד קיים סיכון מסוים בשירותים המבוססים על עיבוד מידע, בפרט בעת העברתו ברשת האינטרנט, והם מסכימים למסירת המידע ואיסופו בהתאם למדיניות הפרטיות והדין ונוטלים על עצמם את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע אשר בעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או זמינות המידע כאמור.


10. שינויים במדיניות הפרטיות
10.1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הוראות מדיניות הפרטיות עשויות להשתנות מעת לעת, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. מובהר כי ככל שיבוצעו שינויים מהותיים בהוראות הקשורות בשימוש במידע האישי שנמסר ו\או נאסף אודות המשתמשים במסגרת השירות המקוון הרלוונטי, תפורסם על-כך הודעה במסגרת הפלטפורמה המתאימה בשירות המקוון ו\או במדיניות הפרטיות. השימוש בשירות המקוון לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמת המשתמשים לשינויים אלה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
10.2. אם יש למשתמשים שאלות כלשהן בנוגע למדיניות הפרטיות, יש ביכולתם לפנות לסניף, לרבות באמצעות התכתבות עם בנקאי.