ריבית מסגרת אשראי

הבנק מעניק הטבה ללקוחות בנקאות אישית ומפחית ב-1% את שיעור הריבית המירבי בגין יתרות חובה מאושרות במסגרות משיכת היתר הראשית, המשנית והנוספת במטבע ישראלי.

מי זכאי:

ההטבה תינתן ללקוחות הרלוונטיים באמצעות החזרי ריבית (בשיעור של עד 1%). 

תנאי ההטבה:

ההחזרים יינתנו אחת לרבעון. החזר הריבית הראשון יבוצע בתחילת חודש אוקטובר 2023 בגין הרבעון השלישי של השנה. ההטבה תוענק החל מה 1.7.23 לתקופה של עד שנה וכל עוד ריבית בנק ישראל תעמוד על 3.5% לשנה לפחות.

למען הסר ספק, ההטבה לא תחול ביחס ליתרות חובה חורגות שאינן במסגרת מאושרת.