שרותי משמורת בניירות ערך

שרותי משמורת בניירות ערך

שרותי משמורת (קסטודיאן) בניירות ערך וכן שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל - 
הבנק הבינלאומי מעניק ללקוחותיו שרותי משמורת בני"ע ישראלים ובני"ע חוץ. שירותי קסטודי בני"ע חוץ ניתנים על ידי הבנק הבינלאומי באמצעות קסטודיאנים צד ג'. בנוסף, הבנק הבינלאומי נותן שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל באמצעות ברוקרים סולקים בנגזרים.
בינואר 2012 פורסמו המלצות הועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל ("ועדת אלמוג") במטרה לשפר את ההגנה על המשקיעים.
בהתאם לדרישה של המפקח על הבנקים בבנק ישראל ובהתאם להמלצות ועדת אלמוג קבע הבנק מדיניות לבחירה, התקשרות ומעקב אחר קסטודיאנים. בנוסף, אימץ הבנק מדיניות לבחירה, התקשרות ומעקב גם אחר ברוקרים סולקים בנגזרים בחו"ל. המדיניות מפרטת קריטריונים שונים לבדיקת נאותות  הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים וביצוע מעקב תקופתי אחר פעילותם. 
פירוט תמציתי של מדיניות הבנק ופירוט הקסטודיאנים/ברוקרים סולקים בנגזרים איתם הבנק פועל, מובא לעיונכם.

מידע בקשר לתהליכי בחירה, התקשרות ומעקב אחר קסטודיאנים צד ג'

מידע בקשר לתהליכי בחירה, התקשרות ומעקב אחר:
* קסטודיאנים צד ג' באמצעותם מספק הבנק הבינלאומי שירותי משמורת של ני"ע זרים
* ברוקרים סולקים באמצעותם מספק הבנק הבינלאומי שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל


לשם מתן שירותים ללקוחות בני" ע חוץ , לרבות החזקתם, כמו גם שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל, מתקשר הבנק מעת לעת בהסכמים עם קסטודיאנים שונים בחו"ל שבאמצעותם מוחזקים ני"ע חוץ וכן עם ברוקרים סולקים בנגזרים סחירים בחו"ל. על מנת להבטיח שמירת זכויות הבעלות בני"ע חוץ של לקוחותיו, וכן את שמירת הזכויות הנובעות מהבעלות בניירות ערך (ובכלל זה, דיבידנדים, תשלומי ריבית וכדומה) וכן לצורך מתן שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל, קבע הבנק תהליכי בחירה, התקשרות ומעקב אחר הגופים איתם הוא מתקשר. מובהר כי אין בתהליכים אלה כדי להבטיח כי הפעילות לא תהא כרוכה בסיכונים.

תהליכי בחירה

הבחירה נעשית בהתבסס על קריטריונים שונים שעיקרם:

 • ישויות העוסקות במתן שרותי משמורת ו/או שירותים בנגזרים סחירים בשווקים הרלוונטיים, הכפופות לפיקוח ולהשגחה רגולטוריים.
 • מדינת פעילות הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים היא כזו שיש בה סביבה כלכלית מפותחת לרבות שוקי הון פעילים והסדרי רגולציה ראויים.
 • איתנות פיננסית של הקסטודיאן בהתאם לקריטריונים שהוגדרו על ידי הבנק (כגון , הון עצמי,דירוג אשראי ועוד).
 • כללי הבחירה ונהלי הבקרה והפיקוח שמקיים הקסטודיאן ביחס לתתי קסטודיאן עימם הוא קשור ואשר באמצעותם הוא עשוי להעניק חלק משרותי הקסטודי לבנק.


תהליכי התקשרות
הבנק יתקשר בהסכם שבו יוסדרו היחסים המשפטיים עם הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים. ההסכם יכלול הוראות שתכליתן להבטיח שמירה על זכויות לקוחות הבנק בני"ע חוץ המוחזקים במשמורת ובנגזרים, לרבות:

 • הפרדת ני"ע חוץ של לקוחות הבנק המוחזקים אצל הקסטודיאן מני"ע חוץ שבבעלות הבנק או הקסטודיאן.
 • קביעת היקף האחריות של הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים במקרה של נזק או אובדן לנכסי לקוחות הבנק.
 • הגבלת האפשרות של הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים ליצור זכות עיכבון, קיזוז, שיעבוד או זכות אחרת על נכסי לקוחות הבנק, לרבות מזומן, רק למקרים המותרים על פי דין.


מעקב ובקרה

 • הבנק יערוך בדיקות תקופתיות שוטפות ובקרות על מנת לבחון את עמידתו של הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים בקריטריונים אשר על פיהם נבחר. חלק מהבקרות מבוסס על מצגים הנמסרים על ידי הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים.
 • הבנק יפעל להבטיח את נאותות רמת השירות של הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים וזאת בין השאר באמצעות בקשה לקבלת דוחות ביקורת פנימיים ו/או ביקורת שביצע צד ג'. כמו כן, הבנק יעביר מעת לעת להתייחסות הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים שאלונים לגבי הנהלים והבקרות המתבצעים בקשר עם מתן השירותים וכן בקשר להפרדת חשבונות כאמור.
 • ככל שבמסגרת המעקב והבקרה שיבצע הבנק יעלה חשש כי הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים אינו מספק הגנה ראויה על נכסי לקוחותיו, ידרוש ממנו הבנק לתקן את הכשלים ואם אלה לא ירופאו, יפעל הבנק למשיכתם של נכסי לקוחותיו בהקדם האפשרי הסביר.
 • להלן רשימת הגופים הפיננסים באמצעותם מספק הבנק את שרותי המשמורת בניירות ערך ואת שרותי המסחר בנגזרים בחו"ל:

למען הסר ספק מובהר כי הבנק שומר לעצמו את הזכות להחליף, לשנות, להוסיף ו/או לגרוע, בכל עת, קסטודיאנים צד ג' ו/או ברוקרים סולקים בנגזרים, עמם הוא קשור, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף למדיניות האמורה, ובמקרה כזה יעודכן אתר הבנק. כמו כן רשאי הבנק להעביר נכסים ממשמורת קסטודיאן צד ג' אחד לאחר מתוך הרשימה המפורטת לעיל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. עוד מובהר כי הקסטודיאנים צד ג' ו/או הברוקרים הסולקים בנגזרים רשאים לפעול באמצעות תתי קסטודיאנים ו/או סולקי משנה מטעמם, והם רשאים להחליפם לפי שיקול דעתם. 

מסמך זה מעודכן לאוקטובר 2023.

מתן השירותים כפוף לתנאי הבנק. ללקוחות המנויים לשירות הבינלאומי און ליין בעלי הרשאה מתאימה.הבנק הינו בעל היתר לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך מאת הרשות לניירות ערך (להלן: "ההיתר"). ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת הבנק כי הוא נתון לפיקוח של בנק ישראל. פעילות הבנק אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך. אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי הבנק או על הסיכונים הכרוכים בו.