פיקדונות וחסכונות

פעולות בנושא פיקדונות וחסכונות

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף עמדת מידע  ATM/ אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V V V V V V הפקדה לחסכון/פקדון
V V V V V V משיכה מחסכון/פקדון
V V העברת חסכון/פקדון
V V V V V V V פירוט חסכונות ופקדונות בחשבון
V V V V V V פירוט תנאי חסכון/פקדון

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.