פעולות הלוואות ומשכנתאות

פעולות בנושא הלוואות ומשכנתאות

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף ATM/עמדת מידע אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V V V V V הגשת בקשה למשכנתא וקבלת אישור עקרוני
V ביצוע משכנתא
V V V V ** שינוי בפרטי משכנתא קיימת*
V V V V *** V *** V *** הקמה ועדכון הלוואה מט"י
V הקמה ועדכון הלוואה מט"ח
V V V V V V V פירוט הלוואות לחשבון
V V V V V V V פירוט משכנתא פעילה

* לווים, הו"ק, הסכמה לשעבוד, גרירה ,הקפאת תשלומים,מחזור,סילוק.
** ניתן לשנות הו"ק בלבד.
*** פרעון הלוואה להלוואות שנלקחו באמצעים ישירים. 

אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.