הו"ק וחיוב ע"פ הרשאה

פעולות בנושא הו"ק וחיוב ע"פ הרשאה

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף ATM/ עמדת מידע אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V V V *V ניהול הוראות קבע (הקמה/עדכון/ביטול)
V V V הקמת הרשאה לחיוב חשבון
V V V V V ביטול הרשאה לחיוב חשבון
V V V V V V פירוט פעולות בהוראות קבע

* ביטול/ הקפאה בלבד

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.