תולדות הבינלאומי

הבינלאומי מציג ללקוחותיו תפיסת עולם שונה - גישה ששורשיה נטועים בעצם הסיבה להקמת הבנק

הבנק הבינלאומי הוקם בשנת 1972 בהתאם להחלטת שר האוצר דאז פנחס ספיר. הבסיס העסקי לפעילות הבנק היה מיזוג פעילותם של שני בנקים – הבנק לייצוא בע"מ והבנק לסחר חוץ בע"מ שבבעלותו היה בנק משכנתאות וחסכונות בע"מ (ששמו שונה לבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ.

בשנת 1976 רכש הבינלאומי את השליטה גם בבנק ישראלי לתעשיה בע"מ, ששמו שונה ב-1985 לבנק הבינלאומי למימון התעשיה בע"מ ושמוזג עם הבנק הבינלאומי בדצמבר 1994.

בשנת 1977 הוקם בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ (להלן - "פאג"י") בבעלות משותפת של הבנק הבינלאומי (65%) והסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל (35%).
בשנת 2010 השלים הבנק הבינלאומי את רכישת כל יתרת המניות של פאג"י שהוחזקה בידי כל בעלי המניות האחרים. ובשנת 2015 מוזג פאג"י עם הבנק הבינלאומי, תוך שימור המותג פאג"י- מותג מוביל בתחומו.

בשנת 1978 רכש הבנק הבינלאומי את השליטה בבנק למלאכה בע"מ שעסקיו, כולל סניפיו, מוזגו, בסמוך לרכישה, בעסקי הבנק הבינלאומי ועובדיו נקלטו על ידי הבנק הבינלאומי. 

בשנת 1981 הוקמה בלונדון פיבי-לונדון, חברה בת בבעלות מלאה של הבנק הבינלאומי בעלת רישיון בנק באנגליה. פיבי- לונדון נמכרה בשנת 2014. 

בתחילת שנת 1983 רכש הבינלאומי למשכנתאות 50.5% מהשליטה והבעלות בבנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ (להלן: "בנק עצמאות"). מאז הרכישה ועד סוף שנת 2004 הבינלאומי למשכנתאות רכש מניות נוספות שהביאו את אחזקתו לכ-88% ממניות בנק עצמאות. בסוף שנת 2005 רכש הבינלאומי למשכנתאות את יתרת האחזקות בבנק עצמאות  ובתחילת שנת 2006 רכש הבנק הבינלאומי את יתרת האחזקות בבינלאומי למשכנתאות. בשנת  2006 הבינלאומי למשכנתאות ובנק עצמאות מוזגו עם ולתוך הבנק הבינלאומי.

בשנת 1984 הוקמה בשוויץ FIBI BANK (SWITZERLAND) LTD.- חברה-בת בבעלות מלאה של הבנק הבינלאומי, בעלת רשיון בנק בשוויץ. בשנת 2017 מכר הבנק את פיבי שוויץ.

בשנת 2000 רכש הבנק הבינלאומי כ-20% בהון וכ-15% בזכויות ההצבעה בכרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן - "כאל"). עקב רכישות נוספות של מניות כאל בשנים 2006
ו-2007 עלה שיעור אחזקותיו של הבנק הבינלאומי בכאל ל-28.2% בהון ול-21.0% בזכויות הצבעה.

בשנת 2004 רכש הבנק הבינלאומי את מלוא האחזקות ביובנק בע"מ ובשנת 2015 מוזג יובנק עם הבנק הבינלאומי, תוך שמירת המותג יובנק- מותג מוביל בתחומו.

בשנת 2006 רכש הבנק הבינלאומי 68% מזכויות ההון ו-66% מזכויות ההצבעה בבנק אוצר החייל בע"מ, עקב רכישות נוספות בשנים 2010, 2012 ו-2014 עלה שיעור אחזקותיו של הבנק הבינלאומי בבנק אוצר החייל ל-78.0% בהון ובזכויות ההצבעה. בשנת 2018 רכש הבנק הבינלאומי את כל יתרת המניות בבנק אוצר החייל ובשנת 2019 מוזג בנק אוצר החייל לתוך הבנק הבינלאומי תוך שימור המותג אוצר החייל על כל ערכיו והשרות הייחודי שהוא מעניק לאוכלוסיית כוחות הבטחון בישראל.

בשנת 2008 רכש הבנק הבינלאומי  51% מהון המניות המונפק והנפרע של בנק מסד בע"מ.

בשנת 2010 ביצע הבנק הבינלאומי איחוד הון המניות שלו, באופן שכל חמש מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של הבנק הבינלאומי אוחדו למניה רגילה אחת בת 0.05 ש"ח של הבנק הבינלאומי, והחל מיום 20 בספטמבר 2010 נסחרות רק מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ. של הבנק הבינלאומי.