ESG

קבוצת הבינלאומי פועלת לשילוב היבטי ESG (סביבה, חברה וממשל - Environmental, Social, and Governance) במסגרת פעילותה העסקית במטרה לייצר ערך עסקי לצד ערך חברתי עבור מחזיקי העניין השונים.

דוח ה-ESG (סביבה, חברה וממשל – Environmental, Social, and Governance) של קבוצת הבנק הבינלאומי לשנת 2023, מפורסם זו השנה ה-11 ברצף.
הדוח מתאר את המחויבות העמוקה של הקבוצה לקידום ערכים חברתיים וסביבתיים וליצירת אימפקט חיובי במסגרת פעילותה בנושאים אלה. 

לתפיסת קבוצת הבינלאומי שילוב היבטי ESG כחלק מהותי בפעילות העסקית שלנו מייצר ערך עסקי לצד ערך חברתי עבור מחזיקי העניין ובכך מהווה מכפיל ערך לפעילות העסקית שלנו. מעבר לכך, אנו מאמינים כי כמוסד פיננסי המהווה חלק ממארג החברה הישראלית, צורת התנהלות הוגנת ומתחשבת מול כלל מחזיקי העניין שלנו היא הדבר הנכון והראוי לעשות.