מידע כללי

עמלת פירעון מוקדם (בהלוואות שאינן לדיור)

לנוחיותכם, להלן נוסחאות לחישוב עמלת היוון בגין הפרשי ריבית בעת ביצוע פירעון מוקדם, בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים.

נוסחה לחישוב עמלת היוון בגין הפרשי ריבית של הלוואה עם עמלות פירעון מוקדם מוגבלות על פי דין - לגבי הלוואות שניתנו ללקוחות שהם אנשים פרטיים או עסקים זעירים (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור) 

נוסחה לחישוב עמלת היוון בגין הפרשי ריבית של הלוואה עם עמלות פירעון מוקדם מוגבלות על פי דין - לגבי הלוואות שניתנו ללקוחות שאינם אנשים פרטיים או עסקים זעירים (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור) 

מחיקת שעבודים - מידע

קובץ הסבר בנושא מחיקת שעבודים

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת האשראי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.