קורס מסחר בשוק ההון

הבנק הבינלאומי, הבנק מוביל בתחום שוק ההון ומספק ללקוחותיו כלי מסחר מתקדמים ומגוונים, גאה להציג בפניכם את האקדמיה המקוונת למסחר עצמאי

בקורס המקוון ניתן ללמוד במסגרת סדרת השעורים מונחים בשוק ההון, יסודות המסחר העצמאי, פסיכולוגיה בשוק ההון, תפקיד המניות בתיק, סקטורים, אפשרויות השקעה,
חשיפה גיאוגרפית, תמהיל השקעות נכון ועוד.
הקורס מורכב משני שלבים: שלב א'- קורס בסיסי ושלב ב'- קורס מתקדם שכל אחד הכוללים שיעורי וידאו, סרטוני הדגמה, תרגילים ומבדקים וסיכומי שיעור, כמו כן הקורס כולל חשיפה לממשקים דיגיטליים, תומכי החלטה ותומכי ביצוע ולכלים מובילים רלוונטיים בבנק.

הצפייה בסרטון מותנית בקיום התנאים המפורטים להלן. ככל שאינך מסכים לתנאים אלו לא תהיה רשאי לצפות בסרטון. צפייה בסרטון כולו ו/או חלקו תהווה הסכמה מלאה שלך, ללא כל סייג לתנאים הבאים:המידע המוצג בסרטונים (להלן: "המידע") אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. הדוגמאות המופיעות בסרטונים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן.

כל זכויות היוצרים בסרטון מוקנית ליוצריו ואין ולא מוענקת לך כל זכות בו ו/או בכל חלק ממנו, למעט צפייה אישית שלך בו וזאת בלבד, לצרכי לימוד עצמי ולא לצורך שימוש עסקי בו. חל איסור מוחלט לעשות בסרטו כל שימוש מלבד צפייה אישית שלך בו בערוץ ו/או באמצעי שהבנק בחר להעלות אותו אליו. בכלל זה חל איסור לעשות שימוש בסרטון ו/או בכל חלק ממנו, כדלקמן: (1) אין להעתיק את הסרטון ו/או לשמור אותו בכל אופן שהוא ו/או להוריד אותו לכל אמצעי שמירה שהוא, בין על גבי אמצעי מגנטי, בענן וכיו"ב (2) אין לקבע את המידע בסרטון בכל אופן שהוא, בין באודיו, בין בכתב, בהארד קופי ו/או בכל אמצעי ו/או אופן אחרים (3) אין לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה בסרטון ו/או כל חלק ממנו ובכלל זה חל איסור מוחלט ליצור יצירה נגזרת ממנו ומכל חלק ממנו (4) אין לעשות שימוש בסרטון אלא לצורך לימוד עצמי שלך ואין להעביר את המידע המוצג בסרטון, בכל אופן שהוא, לרבות חלקים ממנו ו/או חלק מהמידע, לכל צד ג' אחר (5) אין להפיץ את הסרטון ו/או לאפשר לאחרים את הגישה אליו ו/או הצפייה בו, בכל אופן שהוא, ואין להעביר את הקישור שניתן לך לצורך צפייה בסרטון לאחר (6) ההרשאה לצפייה בסרטון ובמידע שיוצג בו הינה לצרכי לימוד אישי בלבד ולא לצרכים מסחריים, ואינה מוקנית לעסקים ו/או למי שמנהל עסקים ובמסגרת עסקו מבקש לעשות שימוש במידע שבסרטונים ו/או במידע שבהם לצורך מטרה עסקית כלשהי.

ידוע לך כי הפרה כלשהי מצדך של תנאי השימוש האמורים ו/או הפרה של זכויות הקניין הרוחני בסרטו ו/או כל חלק מהן עשויה לגרום לבנק הבינלאומי ו/או לצדדים שלישיים נזקים מהותיים, ואתה תהיה אחראי לכל נזק כאמור ותשפה את הבנק הבינלאומי ו/או כל צד שלישי כאמור, בגין כל תביעה הקשורה ו/או הנובעת מהפרת התחייבויותיך לעיל. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.