הטבות נוספות

מגוון הטבות במטבע חוץ

 • עמלת חליפין:
 1. לסכום של עד 500$ - 4.37$ 
 2.  500$ עד 10,000$ - פטור      
 3. מעל 10,000$ - 0.075% מהסכום (מקסימום 750$)
 • החלפת מזומן (שירות זה כולל החלפת שטרות בלא שערים, ישנים או פגומים) - 0.35% מינימום 3$
 • גביית שיקים במטבע חוץ - 0.21% (מינימום 22.5$ מקסימום 75$)
 • הפקדת שיק/פדיון שיק או המחאת נוסעים - 2.25$ + ימי ערך - 0.25%
 • שיק בנקאי במט"ח - 0.175% (מינימום 12$ מקסימום 63$)
 • טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגבייה:
 1. על ידי בנק בחו"ל - 0.11%, (מקסימום - 3.85$)
 2. על ידי בנק אחר בארץ - 0.088%, (מקסימום - 3.85$)
 • העברת מטבע חוץ לחו"ל ומחו"ל, חד פעמית - 0.125% (מינימום 15$, מקסימום 95$)
 • העברת מטבע חוץ בארץ או בנק אחר בארץ לחשבון או מאותו חשבון לקוח- 4.75$, העברה אחרת - 0.088% (מינימום 4.75$, מקסימום 62.5$)

הטבות בעמלות מידע הודעות והתראות

 • הודעות - (שירות זה כולל הודעות על פיגור בתשלומים, הודעות או התראות לפי חוק שיקים ללא כיסוי - התשמ"א 1981) - 3.5 ₪ 
 • מכתב התראה של עורך דין – 35 ₪ 
 • הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח: זמינים בסניף - פטור, אינם זמינים בסניף - 12 ₪, לבקשה, בתוספת של 0.25 ₪ לכל עמוד
 • דוחות לבקשת לקוח - פטור
 • דוחות הכרוכים באיסוף מידע - 9 ₪ 
 • איתור מסמכים - 14 ₪ 
 • איתור חשבונות - 14 ₪ 
 • קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח (פקס, בנקאות ישירה בסלולרי,sms) - פטור
 • הפקה ומשלוח דף תנועות בתדירות מיוחדת לבקשת הלקוח - 5 ₪

הטבות בעמלות אשראי

 • הקצאת אשראי יחיד- פטור
 • טיפול באשראי ובטחונות מעל 100,000 ₪ - 0.6% לעסקה מקסימום 7,000 ₪
 • ערבות בנקאית - ערבות מכל סוג למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות - התשל"ה 1974) - 2.8% (מינימום 150 ₪)
 • ערבות למשתכנים לפי חוק המכר - 1.4% (מינימום 150 ₪) 
 • הסבת ערבות לפי חוק המכר - 120 ₪
 • רישום שיעבודים על ידי נציג התאגיד - 105 ₪
 • שינוי שעבודים בבנק או אצל רשם - 70 ₪
 • הסכמה ליצירת שיעבוד לבנק אחר - 70 ₪
 • פירעון מוקדם (עמלה תפעולית) - 42 ₪

הטבות בכרטיסי אשראי

ההטבות ניתנות בהזמנת כרטיס ויזה כאל אוצר הביטחון.

 • דמי כרטיס חודשיים - פטור
 • עמלת תשלום נדחה - פטור
 • שינוי מועד חיוב - 7 ₪ 
 • טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה - 10 ₪ 
 • פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות - 18 ₪ לבקשה
 • הנפקת כרטיס חליפי בארץ:
 1. הנפקה רגילה - פטור
 2. הנפקה מידית - 28 ₪ 
 • המרת מטבע חוץ בשל עסקאות בחו"ל ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי - 1.015% מסכום העסקה
 • משיכה בחו"ל ממכשיר אוטומטי ובדלפק - עמלת משיכת מזומן בחו"ל - 3.5%

הלוואות בתנאים מיוחדים

בבנק הבינלאומי זכאיי מערכת הביטחון נהנים מהלוואות בריבית חשכ"ל* (נדרשת הפנייה מהארגון), מהלוואות בנקאיות בריביות ייחודיות ועוד...

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות לסניפי הבנק.

* ריבית חשכ״ל - ״ריבית הלוואות לעובדים״ נקבעת ע״י החשכ״ל מעת לעת.

 

הבנק הבינלאומי -  הבנק של משפחת כוחות הביטחון
כיצד נהנים מכל התנאים המיוחדים? נכנסים לסניפי הבנק ופותחים חשבון "אוצר הביטחון"

כללי: קבלת ההטבות בחשבון "אוצר הביטחון" מותנית בחתימה על טופס הצטרפות למועדון (להלן: "טופס ההצטרפות"), ובהעברת משכורת/גמלה מאחד מהארגונים המפורטים בטופס ההצטרפות (להלן: "הארגון/ים") או לחילופין, בהצגת תעודת עובד מאחד הארגונים. הטבות במסגרת אשראי, מותנות בהעברת משכורת/גמלה מאחד הארגונים. תוקף ההטבות עד 30.11.2030 בכפוף לתנאי ההסכם בין הבנק לבין משרד הביטחון (להלן: "ההסכם"). השירותים והמוצרים המפורטים לעיל, תנאי והטבות המועדון, תנאי ההלוואות, ותנאי ניהול החשבון, כפופים לתנאים המפורטים במסמכי הבנק (ולחתימה עליהם), ולפי העניין גם באתר הבנק,  להסדרים הנהוגים בבנק וכן להסכם. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. ניתן ליהנות מהטבות במסגרת הסכם ומועדון אחד. לא ניתן לשלב הטבות ממספר מבצעים ו/או מועדונים. הצטרפות לחשבון "אוצר הביטחון" מבטלת חברות והטבות במועדונים אחרים בבנק, וכן את כל ההטבות האישיות, אם היו כאלה (למעט מועדון סטודנט ומועדון "התחלה טובה"). ההצטרפות למועדון "אוצר הביטחון" הינה בכל סניפי הבנק הבינלאומי, לרבות אוצר החייל, פאג"י ויובנק.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים , כפי שיהיה מעת לעת (להלן: "התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלת מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת.

מובהר, כי במידה וצויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: פרסום זה וכלל האמור לעיל אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי. מתן הלוואות/אשראי /מסגרת משיכת יתר/הנפקת כרטיס אשראי, מותנה בכושר ההחזר של הלקוח, טיב הערבים, טיב הביטחונות, חתימת הלקוח על כל המסמכים הנדרשים בבנק, הצגת הפנייה מהארגון, העברת משכורת/גמלה מאחד הארגונים, שיקול דעת הבנק, והנהלים למתן הלוואות לדיור. מסגרת האשראי בתנאים החדשים תוענק לאחר חתימת כל הבעלים בחשבון על מסמכי מסגרת חדשים. אי עמידה בפירעון האשראי ו/או ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריבית פריים(P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם , בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק. ריבית הפריים נכון ל - 1.12.23 6.25%.

כל האמור בכפוף לנהלי הבנק. ט.ל.ח 12.2023