הטבות בניירות ערך

הטבות בפעילות בניירות ערך

 • עמלת קניה/מכירה של ניירות ערך בבורסת תל אביב:
 1. באמצעות הפקיד או במוקד הטלפוני - 0.2%, בכפוף למינימום - 10 ₪ 
 2. באמצעות ערוצים ישירים - 0.175% (באתר האינטרנט או באפליקציה), בכפוף למינימום - 10 ₪ 
 • פדיון מניות ואג"ח הנסחרים בבורסה בישראל - פטור
 • עמלת קניה/מכירה של מניות ואגרות חוב בבורסות חו"ל - 0.3% בכפוף למינימום של 18$
 • פדיון אג"ח הנסחרים בחו"ל - פטור
 • דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בארץ ובחו"ל - פטור
 • קניה/מכירה שלא בוצעה בניירות ערך - 9 ₪, (למעט קניה/מכירה שניתנה באמצעות ערוץ ישיר בגינה לא תיגבה עמלת אי ביצוע)
 • קניה/מכירה/פדיון מק"מ - 0.05% (קניה/מכירה מק"מ שלא בוצעה - 6 ₪)
 • קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעוף:

  10 אופציות ראשונות- 5 ₪ לאופצייה 
  11-100 אופציות - 3.9 ₪ לאופצייה 
  מעל 100 אופציות - 3 ₪ לאופצייה
   
 • קניה/מכירה/כתיבה של חוזים עתידיים במעוף - 14 ₪ ליחידת חוזה
 • אופציות בבורסות חו"ל - 0.63% מפרמיית העסקה - מינימום 7$ לעסקה
 • העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי אחר או לחשבון לקוח אחר - פטור
 • המרת אג"ח ושטרי הון למניות, מימוש אופציות והמרת ניירות ערך דואליים - פטור
 • טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה (אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, למעט הנפקה של בנק ישראל) - 0.07% על החלק שהוזמן אך לא נענה. על החלק שנענה תיגבה עמלת קניית ני"ע
 • עמלת קסטודיאן - 0.01% (מינימום 15 ₪, מקסימום 450 ₪)

 

הבנק הבינלאומי - הבנק של משפחת כוחות הביטחון
כיצד נהנים מכל התנאים המיוחדים? נכנסים לסניפי הבנק ופותחים חשבון "אוצר הביטחון"

כללי: קבלת ההטבות בחשבון "אוצר הביטחון" מותנית בחתימה על טופס הצטרפות למועדון (להלן: "טופס ההצטרפות"), ובהעברת משכורת/גמלה מאחד מהארגונים המפורטים בטופס ההצטרפות (להלן: "הארגון/ים") או לחילופין, בהצגת תעודת עובד מאחד הארגונים. הטבות במסגרת אשראי, מותנות בהעברת משכורת/גמלה מאחד הארגונים. תוקף ההטבות עד 30.11.2030 בכפוף לתנאי ההסכם בין הבנק לבין משרד הביטחון (להלן: "ההסכם"). השירותים והמוצרים המפורטים לעיל, תנאי והטבות המועדון, תנאי ההלוואות, ותנאי ניהול החשבון, כפופים לתנאים המפורטים במסמכי הבנק (ולחתימה עליהם), ולפי העניין גם באתר הבנק,  להסדרים הנהוגים בבנק וכן להסכם. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. ניתן ליהנות מהטבות במסגרת הסכם ומועדון אחד. לא ניתן לשלב הטבות ממספר מבצעים ו/או מועדונים. הצטרפות לחשבון "אוצר הביטחון" מבטלת חברות והטבות במועדונים אחרים בבנק, וכן את כל ההטבות האישיות, אם היו כאלה (למעט מועדון סטודנט ומועדון "התחלה טובה"). ההצטרפות למועדון "אוצר הביטחון" הינה בכל סניפי הבנק הבינלאומי, לרבות אוצר החייל, פאג"י ויובנק.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים , כפי שיהיה מעת לעת (להלן: "התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלת מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת.

מובהר, כי במידה וצויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: פרסום זה וכלל האמור לעיל אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי. מתן הלוואות/אשראי /מסגרת משיכת יתר/הנפקת כרטיס אשראי, מותנה בכושר ההחזר של הלקוח, טיב הערבים, טיב הביטחונות, חתימת הלקוח על כל המסמכים הנדרשים בבנק, הצגת הפנייה מהארגון, העברת משכורת/גמלה מאחד הארגונים, שיקול דעת הבנק, והנהלים למתן הלוואות לדיור. מסגרת האשראי בתנאים החדשים תוענק לאחר חתימת כל הבעלים בחשבון על מסמכי מסגרת חדשים. אי עמידה בפירעון האשראי ו/או ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריבית פריים(P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם , בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק. ריבית הפריים נכון ל - 1.12.23 6.25%.

כל האמור בכפוף לנהלי הבנק. ט.ל.ח 12.2023