חשבון "התחלה טובה"

"התחלה טובה" -לצעירים בבינלאומי מגיע יותר!

חשבון "התחלה טובה" מעניק לילדי לקוחות הבינלאומי בגילאיי 14-21 הטבות ותנאים ייחודיים.
לחשבון "התחלה טובה" ניתן להצטרף רק עד גיל 21.
מחשבון "התחלה טובה" יוכלו ליהנות גם חיילים/ות בשירות חובה, בני/בנות שירות לאומי ואנשי קבע צעירים.
(אנשי קבע צעירים יוכלו להצטרף לחשבון עד גיל 25).

פותחים חשבון “התחלה טובה“ ונהנים מהטבות מצוינות עד גיל 28!

עמלות פעולה ע“י פקיד*:

 • פטור מהפקדת מזומן
 • פטור ממשיכת מזומן
 • פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
 • פטור מהעברה / הפקדה לחשבון אחר
 • פטור מפדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
 • פטור מהפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים-עד 20 שיקים)
 • פטור מתשלום שובר
 • פטור מעמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ₪)


עמלות פעולה בערוץ ישיר*:

 • פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי
 • פטור מחיוב בכרטיסי אשראי
 • פטור מהפקדת מזומן
 • פטור מזיכוי חשבון באמצעות מסלקה
 • פטור מהעברה או הפקדה לחשבון אחר
 • פטור מתשלום שובר
 • פטור משאילתת מידע בכל נושא
 • פטור מהפקדת שיק-לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)
 • פטור ממשיכת שיק
 • פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע


ובנוסף

הטבות במט"י:

 • פטור מעמלת השלמה למינימום בעו"ש (מט"י)
 • פטור מעמלת הקצאת אשראי(מט"י) 

פנקסי שיקים:

 • 2 פנקסי שיקים רגילים חינם בשנה קלנדרית **

הטבות בכרטיסי אשראי

 • ​כרטיסי חיוב והטבות בכרטיסים ***:
 • פטור מדמי כרטיס מועדון צעיר (לגילאי 16 ומעלה), חייל, סטודנט 
  כמפורט בתעריפון הבנק "ליחידים ועסקים קטנים".

 הלוואות מיוחדות

 • הלוואות מיוחדות  (לגילאי 18 ומעלה)
 • הלוואה בתנאים מיוחדים למימון שיעורי נהיגה
 • הלוואה מיוחדת לסטודנטים למימון שכר לימוד ומחייה
 • הלוואה ייחודית לרכישת רכב המשולמת רק בגמר הלימודים
 • הלוואה למימון חתונה
 • הלוואה לרגל השחרור משרות סדיר


כיצד מצטרפים? 
מגיעים לבנקאי האישי בסניף, פותחים חשבון, חותמים על טופס הצטרפות למועדון "התחלה טובה" ונהנים מתנאי חשבון מעולים.

(*) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
 (**) פנקסי שיקים יינתנו מגיל 16 בלבד, בכפוף לשיקול דעת הבנק.
 (***) אשראי וכרטיסי אשראי כפופים להסכמת ההורים. כרטיסי אשראי יינתנו מגיל 16 בלבד

פתיחת חשבון צעיר (גיל 14-16) טעונה הסכמת הורים

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק.
אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. על אף האמור,במקרה שניתנה/תינתן לנו הטבה פרטנית בעמלה אשר לגביה ניתנה הטבה במסגרת המבצע, אנו נהנה מההטבה הטובה ביניהן.

חשבון "התחלה טובה" : אין כפל מבצעים. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. ההטבות יינתנו ללקוח חדש/קיים בבנק בחשבון עו"ש פרטי (לא עסקי).
ההצטרפות לחשבון "התחלה טובה" מיועדת ללקוחות חדשים וקיימים בגילאי25-14. במידה ואחד מבעלי חשבון "התחלה טובה" יגיע לגיל 28, יפוג תוקפו של המועדון כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע.  כל האמור כפוף לנוהלי הבנק  לשיקול דעתו.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("תעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה),  אלא אם נקבע במפורש אחרת.מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי הנפקת הכרטיס ומתן אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כרטיסי אשראי יינתנו מגיל 16 בלבד בכפוף לשיקול דעת הבנק, להמצאת בטחונות לשביעות רצונו ולהסכמת ההורים. ההטבות בכרטיס האשראי, לרבות הפטור מדמי כרטיס, הינן באחריות חברות כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברות המתפרסמים באתר שלהן. ההטבה יכולה להשתנות מעת לעת או להתבטל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

בנקאות דיגיטלית: התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי הדיגיטל מפורטים  במסמכי ההצטרפות ובאתר הבינלאומי / on-lineבאפליקציה הסלולרית. ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים. ביצוע פעולות באמצעים ישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.

שירות פיבי: במסגרת השירות יינתנו הודעות/תזכורות/עצות לגבי אירועים מסוימים בחשבון, שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת. מובהר כי השירות אינו מספק מעקב מלא ושוטף אחר החשבון, ואינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו. ההודעות מיועדות לסייע ללקוח, הן אינן מהוות המלצה, ייעוץ או חוות דעת ועל הלקוח לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות