חשבון חבר ביזנס

חבר ביזנס - הטבות לעמיתי "חבר" בעלי פעילות עסקית

עמיתי "חבר" המנהלים פעילות עסקית ייהנו בבנק הבינלאומי מתוכנית "חבר" ביזנס המעניקה מגוון הטבות.

מסגרת משיכת יתר - מסגרת אשראי בריבית פריים + 2.5% (שנתי)
עמלת טיפול בשיק דחוי - הנחה של 75% מתעריפון הבנק 
ריבית לניכיון שיקים - פריים + 3.5% לשנה 
עמלת טיפול באשראי ובבטחונות בגין ניכיון שיקים - הנחה של 50% מתעריפון הבנק
הלוואה למימון רכבים חדשים של בית עסק - עד 60 חודש  ועד 80% משווי הרכב - (שווי רכב עד 150,000₪) בריבית פריים פחות 0.3% לשנה 
 


אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות להעמדת אשראי כלשהו.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד
לטובת הבנק. ההצטרפות למועדון "חבר" ביזנס מותנית בחתימה על טופס הצטרפות ומסמכים נדרשים, לפי שיקול דעת הבנק.
תכנית “חבר״ ביזנס תוענק בחשבון נפרד מהחשבון הפרטי של העמית.
כל האמור בכפוף לנוהלי הבנק.
במבצעי הרכב החדש של המועדון, נהנים העמיתים ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה מתוכניות מימון ייחודיות ובתנאים ייחודיים במיוחד.
פרטים נוספים במידעוני הרכב בסניפי הבינלאומי לרבות סניפי הבינלאומי-אוצר החייל.
חשבון חבר ביזנס אינו מיועד לחברה בע"מ אלא רק לעוסק מורשה.

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול  דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.