חשבון "קבע קבוע"

גם לאחר השיחרור משירות הקבע

בבינלאומי תמשיכו ליהנות מהטבות בנקאיות גם לאחר השיחרור משירות הקבע!

מי זכאי להצטרף לשירות?

מועדון קבע קבוע מיועד ללקוחות הבנק המשרתים  בשרות קבע או כאלה  שהיו בשירות קבע והשתחררו 
( ניתן להזרים את המועדון עד שנתיים לאחר השחרור – מיום קבלת המשכורת האחרונה ממופ"ת).

:הטבות בניהול חשבון העו"ש במטבע הישראלי

עמלות פעולה ע“י פקיד:

 • הפקדת מזומן - פטור
 • משיכת מזומן - פטור
 • הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח - פטור
 • העברה או הפקדה לחשבון אחר - פטור
 • פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי) - פטור
 • הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים) - פטור
 • תשלום שובר - פטור
 • עמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ש"ח) - פטור

עמלות פעולה בערוץ ישיר:

 • משיכת מזומן במכשיר אוטומטי - 75% הנחה
 • חיוב בכרטיס אשראי - 75% הנחה
 • הפקדת מזומן - 75% הנחה
 • זיכוי חשבון באמצעות מסלקה - 75% הנחה
 • העברה או הפקדה לחשבון אחר - 75% הנחה
 • תשלום שובר - 75% הנחה
 • שאילתת מידע בכל נושא - 75% הנחה
 • הפקדת שיק לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)  - 75% הנחה
 • משיכת שיק - 75% הנחה
 • חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע - 75% הנחה

הטבות נוספות:

3 פנקסי שיקים חינם בשנה

הבינלאומי מעמיד לרשותכם הלוואות מיוחדות להתחלת קריירה שנייה או לכל מטרה(8)

הלוואת התארגנות לאזרחות - הלוואת שחרור לכל מטרה (למעט דיור)(8)

סכום ההלוואה - עד 5 משכורות או עד 50,000 ש"ח - הנמוך מבניהם

תקופה - עד 60 חודשים.

שיעורי ריבית – החל מP+1.5% *(מתואמת – 7.763%)

שיטת החזר - תשלומים חודשיים שווים של קרן וריבית לפי שיטת שפיצר

(8)מימון חתונה

סכום ההלוואה - עד 60,000 ש"ח

תקופה - עד 60 חודשים.

שיעורי ריבית – החל מP+1% *(מתואמת – 7.229%)

שיטת החזר - תשלומים חודשיים שווים של קרן וריבית לפי שיטת שפיצר

ועוד מגוון הלוואות לרכישת רכב ומשכנתא בריבית מועדפת

למידע נוסף על הלוואה לכל מטרה

* ריבית מתואמת נכונה ל -01/05/2024

(1) פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת אשראי כפופה לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הריבית המותאמת נכונה ל01/05/2024.

כללי: אין כפל מבצעים. על אף האמור, במקרה שניתנה/תינתן לנו הטבה פרטנית בעמלה אשר לגביה ניתנה הטבה במסגרת המבצע, אנו נהנה מההטבה הטובה ביניהן.

ריבית הפריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט.
נכון ליום 15/04/2022 שיעור הריבית 1.85% לשנה, ריבית מתואמת 1.866% לשנה.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ולעסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה ההטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תיק ני"ע: ניירות ערך (לרבות קרנות נאמנות) המופקדים בחשבון )לא כולל פיקדונות במט"י ומט"ח (לא כולל תיק פנסיוני כגון קופות גמל וקרנות השתלמות).