כרטיסי אשראי

פעולות בנושא כרטיסי אשראי

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף עמדת מידע / ATM אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V V* V V ביטול/הקפאה של כרטיס אשראי
V V V V שינוי סטטוס בכרטיס (שינוי מועד חיוב, מטבע)
V V V V V V הזמנת כרטיס
V V מסירת כרטיס ללקוח**
V V V עדכון מסגרת אשראי בכרטיס/לחשבון
V V צפייה בקוד סודי בכרטיס אשראי
V V ארנק דיגיטלי
V V*** V V V מימוש נקודות תכנית נאמנות כרטיס BEYOND
V V V V V פירוט כרטיסים בחשבון
V V פירוט חיובים

* דרך המוקד ניתן להקפיא בלבד. 

** הכרטיס נשלח בדואר.

*** במוקד הטלפוני של ביונד.

אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.