העברות

פעולות בנושא ניהול העברות

התכתבות עם בנקאי פרונטלית בסניף טלפונית בסניף ATM / עמדת מידע אפליקציה אתר אינטרנט מוקד טלפוני שירות
V V V הקמה וניהול מוטבים להעברות בערוצים ישירים
V V V העברת מט"ח
V V עדכון מוטבים מט"ח
V V V V V V העברת מט"י
V העברה לאיש קשר
V V פריסת תשלומים של העברה

בכפוף לסכומי העברה. בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.