בינלאומי ב SMS

עדכונים מחשבונך באמצעות הודעות SMS לטלפון הסלולרי

 

שירות הבינאלומי ב- sms מאפשר לך לקבל מידע עדכני וזמין
על חשבונך באמצעות קבלת הודעות שבועיות או התראות עפ"י קרטריונים שונים ישירות לטלפון הסלולארי.
 
למה כדאי להצטרף לשירות :
 • אתה קובע אילו עדכונים תקבל 
 • אתה קובע את השעה הרצויה להתחלת שידור ההודעה
 • היכולת להיות מעודכן בכל מקום: בדרך לעבודה, בחדר הכושר, במסעדה וכו' 
 • היכולת לדעת הכל בזמן אמת ולהגיב במהירות שיא לכל עדכון 
 • הודעות שניתן לקבל:
 • הודעות בגין אחד או יותר מהקרטריונים הבאים, כאשר הפעולה האמורה מתבצעת:
 • יתרת זכות גבוהה מסכום 
 • יתרת חובה גבוהה מסכום
 • תנועת זכות גבוהה 
 • תנועת חובה גבוהה מהסכום 

סוג המידע שניתן לקבל:
 • הודעות לפי סוג מידע בתדירות שבועית, מידי יום ראשון בהתאם לבחירת השעה הרצויה ע"י הלקוח:
 • יתרה + 4 פעולות 
 • שערוך פח"ק, פקדונות ותוכניות חיסכון 
 • יתרה + 10 פעולות 
 • שערוך תיק ני"ע 
 • חיוב קרוב בכרטיס אשראי 
   
הצטרפות לשירות
ניתן להצטרף לשירות באמצעות הסניף.
מנויי הבינלאומי און-ליין, ברמת שירות המאפשרת ביצוע פעולות, יכולים להצטרף באמצעות אתר הבנק. 
 
עדכון הגדרות
ניתן לבטל / לעדכן הגדרות לשירות (מספרי טלפון, קריטריונים וכו') בכל עת. 
מנויי הבינלאומי און-ליין, ברמת שירות המתאימה לביצוע פעולות, יכולים לשנות את סוגי המידע המוקרנים באמצעות אתר הבנק.
 
עלות השירות
השירות  כרוך בדמי מנוי, כמפורט בתעריפון עמלות הבנק.

 
השירות ניתן ללקוחות כל החברות הסלולאריות הפועלות בישראל.
שירות ניתן בשפה העברית או אנגלית ( מותנה בבחירת הלקוח).

 

ביצוע פעולות באמצעים הישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. 
התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.