מטבעות וירטואליים

מתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבעות וירטואליים

הבנק בוחן בגישה מבוססת סיכון פעולות בנקאיות המבוצעות בחשבונות הבנק על ידי לקוחות הבנק, הנובעות מקנייה ומכירה  של נכסים וירטואליים, לרבות מפעילות קנייה ומכירה לצורכי השקעה, וכן מפעילות של קנייה ומכירה של נכס פיזי תמורת נכס וירטואלי . במסגרת בחינה זו נלקחים בחשבון מאפייני סיכון שונים, כגון אופן ביצוע הפעולה (לרבות האם פעילות הקניה או המכירה בוצעה באמצעות נותן שירותים בנכס וירטואלי בעל רישיון או באמצעות בורסה מפוקחת , בישראל או במדינה בעלת סיכון נמוך בהיבט איסור הלבנת הון ומימון טרור), סכום העסקה, הפלטפורמה למסחר בעזרתה בוצעה העסקה (ברוקר/ אנשים פרטיים) והאם היא מורשית, קבלת אישור מרשויות המס ורמת הסיכון להלבנת הון הנשקפת מהלקוח מבצע העסקה בהתאם למודל הדירוג של הבנק וכדומה. 

הבנק לא יסרב לתת שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי רק בשל היות מקור הפעילות קשור במטבעות וירטואליים , ככל ונותן השירותים במטבעות וירטואליים שהיינו צד לפעילות (במטבעות הווירטואליים) קיבל  רישיון מהממונה על רשות שוק ההון למתן שירות בנכס פיננסי בגין שירות במטבע ווירטואלי.
מנגד הבנק לא ייתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי , ככל ועפ"י מידע המצוי בידי הבנק נותן השירות במטבע וירטואלי מפר הוראות דין לעניין קיום רישוי או רישום במדינת ההתאגדות של נותן השירות במטבע וירטואלי .

בהתאם לשיקול דעתו יבצע הבנק בדיקות נוספות  על מנת להבין באופן מעמיק יותר את הסיכונים הכרוכים בביצוע העסקה, כגון : בחינת סוג המוצר והאם התקבל באופן ישיר מפעילות כרייה; בחינת הארנק האלקטרוני ממנו נרכשו / נמכרו הנכסים הווירטואליים; בחינה האם הנכסים הווירטואליים הופקדו או נמשכו מנותן שירותים עם חשש לקשר, במישרין או בעקיפין, למקור חשוד כגון אתרי הימורים בלתי חוקיים, שווקים ברשת האפלה, שירותי מערבל, ארנקים שקשורים לפעילות אסורה או לפעילות שקשורה להונאה, גניבה או תשלומי כופר ועוד.
לצורך קבלת כספים לחשבון, שמקורם בפעילות במטבעות וירטואליים, הבנק יבצע בדיקות מעמיקות יותר במסגרתן יברר עם הלקוח את מקור הכספים ששימש לרכישת המטבע הווירטואלי ו/או פעילות הכריה של המטבעות הווירטואליים וכן את נתיב המטבע הווירטואלי ולעיתים ידרוש מהלקוח אסמכתא בכתב של גורם חיצוני בעל מומחיות, להנחת דעתו, התומכת ומאשרת את נתיב המטבע הווירטואלי, ובכלל זה לתנועות שבוצעו במטבעות הווירטואליים או בכתובת ארנק של מטבע וירטואלי, שבה הושמו לאורך תקופת ההחזקה בהם, בדגש על זהות המעבירים והנעברים, ונתיב המרת המטבע הווירטואלי, למטבע או למטבע חוץ, לרבות התנועות שבוצעו במטבע או במטבע חוץ, ממועד המרת המטבע הווירטואלי למטבע או למטבע חוץ, ועד הפקדתו בחשבון הלקוח בבנק.

נדגיש כי אין במתן אישור הבנק להעברת כספים אגב פעילות במטבעות וירטואליים, מחשבון המתנהל אצלו,  כדי להבטיח את אישור החזרתם לבנק הבינלאומי . כל בקשה להעברת/קבלת כספים תיבחן לגופה , בהתאם לנסיבותיה ובהתאם להוראות הדין , למדיניות ולנהלי הבנק כפי שיעודכנו מעת לעת .