דבר המנכ"ל

מכתב המנכ"ל

הכלכלה הישראלית מושתתת על יסודות כלכליים חסונים ובריאים, תוך הובלה עולמית בתחומי חדשנות וטכנולוגיה. ידענו להתאושש מתקופות קשות בעבר ולחזור לשגשג במהרה. יש לכלכלה הישראלית את החוזקות להבטיח שכך יהיה גם הפעם, על אף שמדובר באחד המשברים המורכבים שידעה מדינת ישראל.
הבינלאומי מגיע איתן לתקופה המורכבת, עם כריות הון מהגבוהות במערכת, יחסי נזילות גבוהים, ותיק אשראי איכותי ומבוזר. כל אלה, הם פרי של מדיניות זהירה ואחראית וניהול סיכונים מחושב ומוקפד ומתבטאים בתוצאות ובהישגי הבנק. כמו כן הם יאפשרו לבנק עם סיום המשבר, לצמוח ולתמוך בצרכי המשק בהתאם למדיניות הבנק.
הבינלאומי ימשיך לעמוד לצד לקוחותיו, לסייע לנפגעים ולתמוך בקהילה, וכן להתמודד עם המשבר ככל שידרש בתקווה לסיומו המהיר.

הנתונים הכספיים:

רווח נקי של 2,172 מיליון ש"ח בשנת 2023
התשואה להון - 19.7%
רווח נקי של 499 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2023
התשואה להון -17%
האשראי לציבור גדל בשנת 2023 בשיעור של 1.8%
פקדונות הציבור גדלו בשנת 2023 בשיעור של 13.6%
תיק נכסי הלקוחות צמח ב-20% לכ-672 מיליארד ש"ח
יחס הון עצמי רובד 1- 11.35% ויחס כיסוי הנזילות -156%
דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד
בסך של 269 מיליון ש"ח

הבינלאומי מפרסם דוחות כספיים לשנת 2023
המשקפים ריווחיות גבוהה תוך המשך שמירה על האיתנות הפיננסית:

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם בשנת 2023 ב- 2,172 מיליון ש"ח, גידול של 30.3% בהשוואה לשנת 2022. התשואה להון -19.7%, בהשוואה ל-16.6% בשנת 2022.
ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-499 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 9.7% ביחס לרבעון השלישי של 2023 וקיטון בשיעור של 6.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התשואה להון - 17%.

סך ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו ב-6,618 מיליון ש"ח, גידול של 22.2% בהשוואה לשנת 2022. הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל בשנת 2023 ב-28.3% והסתכם ב-5,151 מיליון ש"ח, גידול שמוסבר בעיקר מהשפעת עליית הריבית השיקלית והדולרית ומהשפעת העלייה בהיקפי הפעילות.

סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2023 ב-502 מיליון ש"ח, שיעור של 0.42% מתיק האשראי, גידול בסך של 379 מיליון ש"ח בהשוואה לשנת 2022. בשנת 2023 חל גידול בהפרשה הקבוצתית בסך של 337 מיליון ש"ח בעיקר בגין החשש מהשפעות מקרו כלכליות חזויות, לנוכח אי הוודאות בתנאים הכלכליים, בין היתר, עקב ההשלכות הנובעות מהמלחמה, השפעת עליית הריבית וההסתברות להאטה כלכלית.

תיק אשראי איכותי - יחס ה- NPL הנמוך של הבנק, יחס שמצביע על איכות תיק האשראי (יתרת החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום ויותר מהאשראי לציבור) שומר על רמות נמוכות ועמד על 0.6%. בנוסף, במהלך השנה האחרונה הגדיל הבנק את יחס הכיסוי הכולל (שיעור יחס ההפרשה הכוללת להפסדי האשראי מסך האשראי לציבור) משיעור של 1.12% ל-1.5%.
ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2023 ב-2,877 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 4.4% ביחס לשנת 2022, הנובע בעיקר בשל עלייה בשכר השוטף וכן מגידול בהוצאות מחשב, שיווק ופרסום.

יחס היעילות הגיע בשנת 2023 ל-43.5% לעומת 50.9% בשנת 2022. הבנק ממשיך להשקיע בתהליכי התייעלות שכוללים, בין היתר, ייעול תהליכי עבודה, שילוב אוטומאציה בתהליכים וחדשנות טכנולוגית.
האשראי לציבור גדל ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2022 בשיעור של 1.8% והסתכם ב-119,240 מיליון ש"ח.

פקדונות הציבור צמחו בשנה האחרונה בשיעור של 13.6% והסתכמו ב-191,125 מיליון ש"ח.
סך תיק נכסי הלקוחות גדל ב-20% בשנה האחרונה והסתכם בכ-672.1 מיליארד ש"ח .

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק עלה ל-12,071 מיליון ש"ח , גידול בשיעור של 14.3% ביחס לסוף שנת 2022.
יחס הון עצמי רובד 1 עלה ל- 11.35% לעומת 10.42% ב-31 בדצמבר 2022.
יחס כיסוי הנזילות עלה לשיעור של 156% לעומת 127% בשנת 2022.

בשים לב לפניות המפקח על הבנקים בדבר "תכנוני הון ומדיניות חלוקת רווחים" ועל רקע רמת אי הוודאות הגבוהה בשווקים בארץ בעקבות המלחמה, כמו גם רמת אי הוודאות הנמשכת בשווקים בעולם, החליט דירקטוריון הבנק לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 269 מיליון ש"ח, המשקפים השלמת חלוקת דיבידנד לשיעור של 50% מהרווח הנקי של המחצית הראשונה של שנת 2023 ו-20% מהרווח הנקי של המחצית השנייה של שנת 2023. דירקטוריון הבנק ימשיך לדון בהמשך יישומה של מדיניות חלוקת דיבידנד של הבנק לאור ההתפתחויות והשפעתן על המשק ועל הבנק.

אלי כהן, מנכ"ל הבנק בינלאומי