דירוג הבנק

דירוגים עדכניים של הבנק הבינלאומי

דירוגים עדכניים של הבנק הבינלאומי

מידרוג:
הערכת איתנות פיננסית של הבנק (aa2.il (BCA    
פיקדונות לזמן ארוך ואג"ח Aaa.il אופק: יציב
כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (Aa3.il (hyb) (CoCo אופק: יציב
פיקדונות לזמן קצר P-1.il

מעלות - S&P:
דירוג(י) המנפיק טווח ארוך ilAAA /  Nagative
חוב נחות מורחב כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים -ilAA

מודי'ס:
פקדונות מט"ח ומטבע מקומי לטווח ארוך A3
תחזית דירוג שלילי

פקדונות זמן קצר  Prime-1