הבהרה משפטית לנכסים למכירה והשכרה

המתעניין בנכסים יראה כמי שנתן את הסכמתו לתנאים ולהוראות המפורטים להלן:

המידע המפורסם באתר זה מתייחס לנכסים שבבעלות או בשכירות הבנק ו/או תאגידים הקשורים לו (להלן: "הבנק"). 
מידע זה עלול להשתנות מעת לעת ואין הוא מחייב את הבנק ו/או מי מטעמו.

על הגולש באתר לבדוק בעצמו את המידע המתפרסם באתר זה, ולא תהיה לו כל טענה כנגד הבנק ו/או מי מטעמו בנוגע למידע ולנכסים המופיעים באתר.

אין לבנק ו/או מי מטעמו כל אחריות לגבי נזק, ו/או הוצאה שנגרמו ו/או עלולים להיגרם לגולש בשל הסתמכותו על המידע המתפרסם באתר זה, בין אם נפלה טעות במידע שהתפרסם, ובין אם נמסר מידע שאינו מלא ו/או הינו משובש ו/או לא מעודכן. 

האמור בפרסום זה אינו מהווה הצעה מחייבת מטעם הבנק למכירת/השכרת הנכסים המתפרסמים בו, ואין בפרסום הנכסים משום יעוץ לגולש בדבר כדאיות העסקה, ו/או הרכישה ו/או השכרת ו/או מהות הנכסים, טיבם, או שווים. 

הנכסים ימכרו/יושכרו במצבם הקיים "AS IS", ועל המתעניין מוטלת האחריות לבדיקת נכונות העובדות אודותם ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המתעניין מוטלת האחריות לבדוק בעצמו, את מצבם הפיסי, המשפטי, התכנוני, וכן את כל היבטי המיסוי הרלבנטיים. 

אין בפרסום הנכסים כדי לחייב את הבנק למכור/להשכיר נכס כלשהו מתוך רשימת הנכסים. הבנק שומר על זכותו לנהל משא ומתן ו/או התמחרות, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, עם המציעים השונים, בין אם אלו שפנו בעקבות הפרסום באתר ובין מציעים ו/או מתעניינים אחרים.

מובהר כי הבנק אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, ו/או כל הצעה שהיא. קבלת כל הצעה כפופה לאישור הנהלת הבנק ו/או הדירקטוריון.

אין בפרסום באתר זה כדי למנוע מן הבנק לפרסם את הנכסים באמצעים אחרים, או לחזור בו מהכוונה למוכרם/להשכירם, הכל לפי שקול דעתו המוחלט של הבנק.

חזרה לרשימת הנכסים