חוק צמצום מזומנים

מהו חוק צמצום מזומנים?

כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בישראל בהון השחור, בהלבנת ההון ובהעלמות המס, אושר בכנסת במרץ 2018 החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק, המתבסס על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובע כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן, ומכיוון שלצ'קים מוסבים ולצ'קים פתוחים ישנם מאפיינים דומים למזומן נקבעו הגבלות גם על השימוש בהם

עיקרי החוק?
  • הגבלות על תשלום במזומן או בצ'קים (שאינם מוגבלים למוטב בלבד)
  • ההגבלה על עסקאות, לרבות תשלומי שכר עבודה, תרומה, מתנה או הלוואה
  • עסקאות בתשלומים תחשבנה כעסקה אחת
  • שירותים מתמשכים ייחשבו כעסקאות נפרדות (למשל: תשלום דמי שכירות לדירה)
  • במכירת מספר נכסים, לא יחשב תשלום כלל הנכסים כעסקה אחת אלא אם הוסכם על מכירתם בעת ובעונה אחת
  • מחיר העסקה כולל הוצאות נלוות לעסקה, מע"מ, מס קניה ובלו
החוק קובע כי הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא יפרעו צ'קים
כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. שם הנפרע אינו נקוב בצ'ק.
2. צ'ק שמוסב יותר מפעם אחת וסכומו עולה על 10,000 ש”ח (למעט החריגים המופיעים בחוק)

לפרטים נוספים אודות החוק