בטחונות ומסמכים

לאחר אישור הבקשה לקבלת משכנתא תתבקשו לחתום על מסמכי ההלוואה. יועץ המשכנתאות ייתן לכם הסבר מפורט על סוגי המסמכים והליך החתימה עליהם, אופן רישום הביטחונות וכד'. לאחר שתמציאו בטחונות ומסמכים הדרושים לשביעות רצונו של הבנק תוכלו לקבל את ההלוואה. מהם בטחונות? בטחונות וערבויות הם מסמכים משפטיים, שהבנק דורש כדי להבטיח את פירעון הלוואת המשכנתא. הוצאת המסמכים הללו מאפשרת לבנק גם לבדוק ולדעת אם הנכס אותו אתם רוצים לקנות לא משועבד או מעוקל

בטחונות

 

התחייבות לרישום משכנתא
התחייבות הנחתמת בפני עורך דין, שנותן בעל הזכויות במקרקעין (מוכר דירה יד שנייה, חברה משכנת, קבלן או מנהל מקרקעי ישראל) לבנק.
ההתחייבות ניתנת כאשר לא ניתן עדיין לרשום
בפועל בלשכת רישום המקרקעין בעת ביצוע ההלוואה והיא מהווה בטוחה זמנית המוגבלת בזמן עד לרישום המשכנתא בפועל. 
הרישום כרוך בתשלום לגורם הרלוונטי.
 
רישום הערת אזהרה לטובת הקונה/הבנק
הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין (ומופיעה בנסח הטאבו) לגבי נכס המקרקעין על מנת להזהיר את המתעניין בנכס על כך שלנכס זה יש בעלי זכויות נוספים לבעל הזכויות הרשום ולתת לו הגנה מפני נושים של הבעלים הרשום. 
ההערה נרשמת לזכות רוכשי הנכס, מתוקף הסכם הרכישה ו/או לזכות הבנק, בגין התחייבות לרישום משכנתא על הנכס. 
הרישום כרוך בתשלום אגרה לגורם הרלוונטי.
 
משכון זכויות
משכון זכויות הוא שיעבוד זכויותיכם החוזיות בנכס (המוקנות לכם בחוזה הרכישה) לטובת הבנק, עד לרישום המשכנתא בפועל. השעבוד נעשה באמצעות מסמך ”הודעת משכון“ שיונפק לכם ע"י הבנק, עליו תתבקשו לחתום ולרשום ברשם המשכונות. 
רישום המשכון כרוך בתשלום אגרה למשרד המשפטים.
 
ערבים
במקרים מסוימים דורש הבנק ערבים להלוואה שיתבקשו להעביר איורי הכנסה מתאימים.

 

מסמכים

ערבות על פי חוק המכר 

ערבות הניתנת על פי חוק, אותה מוציא לרב הבנק המלווה את הפרויקט שבו רכש הלווה דירה, על מנת להבטיח את הכספים ששילם הרוכש לקבלן על חשבון הדירה שבנייתה טרם הסתיימה, וזאת במקרים כמו חדלות פירעון של הקבלן, אי יכולת להעביר את הזכויות בדירה ע"ש הרוכש וכו'.

ייפוי כח נוטריוני לבנק

הבנק מבקש בדרך כלל ייפוי כח שנחתם בפני נוטריון, המאשר את חתימת הממשכנים, ובו הם מייפים את כוחו של הבנק לפעול לרישום הנכס על שמם ולבקש מהרשות המוסמכת לכך לרשום משכון או משכנתא לטובת הבנק.

הערכת שמאי

כדי לוודא שהנכס שבכוונתכם לשעבד מהווה בטוחה טובה לבנק, או שסכום ההלוואה המבוקש הולם את שווי הנכס, דורש הבנק הערכת שמאי מקרקעין. יש להזמין שמאי מתוך רשימת שמאים המקובלת על ידי הבנק. התשלום יתבצע ישירות מול השמאי. מסגרת האשראי שתוכלו לקבל תיגזר משווי הנכס על פי חוזה הרכישה או על פי הערכת שמאי - הנמוך מביניהם.

הגשת בקשה למשכנתא

מחשבון משכנתא

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.