Fibi wise 360

ניהול ההון האישי והמשפחתי אינו מסתכם בניהול השקעות במוצר כזה או אחר בלבד. לניהול נכון עלינו לראות תמונה מלאה הכוללת את כלל הנכסים הפיננסים שלנו ולהביא בחשבון פרמטרים רבים המשפיעים על קבלת ההחלטות בניהול ההון כגון רמות חשיפה, ניהול סיכונים, מיסוי, מימוש הכסף, עמלות ועוד. כל זאת נעשה תוך התאמה לצרכייך הקבועים, המשתנים ועדכונים רגולטוריים נדרשים. 

במקום להתמקד בכל פעולה ובכל תחום פיננסי בנפרד, אנו מתמקדים בתכנון פיננסי כולל, אשר נגזר ממטרות ויעדים שלך ולא מפעולה כספית, תחום פיננסי או מוצר פיננסי כזה או אחר. 

אנו בבנק הבינלאומי מנגישים לך, את שירותי "Fibi wise 360", המסייעים בראייה כוללת של נכסיך ומנגישים לך שירותים מתקדמים לניהול יעדי החיים והמוצרים הפיננסיים והפנסיוניים, וכן מסייעים בקבלת החלטות פיננסיות מושכלות.

אתה כבר אינך חייב להגיע לסניף להתעדכן ולבחון את התאמת המוצרים הפיננסיים שלך לצרכייך, מספיק שתיכנס לאזור "Fibi wise 360" באפליקציה של הבנק, בכל עת ומכל מקום.

מערכת זו הינה כלי מתקדם לניהול ותכנון עצמאי של ההון האישי, וראשונה מסוגה בבנקים.
 

המידע באתר מציג, באופן כללי, עיקרים בתחום החיסכון הפנסיוני והוא אינו ממצה את כל היבטיו. בכל מקרה, האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני.