• פיקדון דולרי לתקופה של עד 12 חודשים בתוספת מענק המותנה בעליה ובתנודתיות סל מניות של חברות מסקטור הבריאות הנסחרות בארה"ב הכולל חסם תחתון המ

  מטבע דולר
  תקופת הפיקדון עד 12 חודשים
  נכס בסיס סל של 6 מניות מסקטור הבריאות הנסחרות בארה"ב, לכל מניה משקל שווה:
  .
  JOHNSON & JOHNSON. 
  UNITEDHEALTH GROUP INC.
  ABBVIE INC.
  GILEAD SCIENCES INC.
  VERTEX PHARMACEUTICALS INC.
  ILLUMINA INC.
  תנאים
  הגדרות ותנאי המענק המותנה:

  שער יסודי: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 17.3.2020.

  שער חדש: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 16.2.2021.

  חסם עליון: נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 15% מעל השער היסודי. 

  חסם תחתון: בנוסף, לכל מניה נקבע חסם תחתון בגובה 98% מהשער היסודי (כלומר, 2% מתחת לשער היסודי). החסם התחתון מחושב ללא עיגול.

  תקופת בדיקה: מיום 18.3.2020 עד ליום 16.2.2021, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.

  פריצת חסם עליון: עבור כל אחת מהמניות, "פריצת חסם עליון" פירושה שלפחות שער סגירה יומי אחד בתקופת הבדיקה, יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון.

  ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה בתום תקופת הבדיקה), קיימות 3 אפשרויות: 
  א. במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה, אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יביא ל"פריצת החסם העליון", יוחלף ביצועה בפועל של אותה המניה בשיעור קבוע של 1% (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתקופה שבין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).
  ב. במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה גבוה מהחסם התחתון, ביצוע  המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, ביצוע מניה שלילי, יקטין את שיעור שינוי הסל עד גובה החסם התחתון ובהתאם למשקל המניה בסל ).    
  ג. במקרה שבו כל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה  נמוך או שווה לחסם התחתון שנקבע לה, ביצוע המניה יוגבל לירידה של 2% משערה היסודי (כלומר 2%-).
  שיעור השינוי של סל המניות: ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות (ביצוע בפועל, שיעור קבוע בשל פריצת חסם עליון או שיעור קבוע בשל פריצת חסם תחתון). כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום ביצועי כל מניות הסל  ב- 6.

  תנאי המענק:
  במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 95% משיעור שינוי הסל. ל14.25% (לא כולל) לתקופת הפיקדון. 

  אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי/אפס – ייפרע הפיקדון ללא מענק.

  קרן הפיקדון מובטחת.

  ריבית תקופת ההצטרפות: 
  הפיקדון יישא ריבית קבועה בשיעור שנתי של 0.15% אשר תיצבר מיום ההפקדה ועד לתום תקופת ההצטרפות לפיקדון בלבד (16.3.2020). ריבית תקופת ההצטרפות תשולם בסמוך לתום תקופת ההצטרפות.  

  - הנוסחה לחישוב המענק מפורטת בטופס המשפטי עליו יחתום הלקוח.

  הפרטים המלאים והמחייבים של המוצר המובנה מפורטים
  בנספח לפרוטוקול הייעוץ ובטופס המשפטי של המוצר המובנה ("טפסי הפיקדון"). 

  בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין טפסי הפיקדון, יגברו טפסי הפיקדון
  תאריך סיום הפצה 16.3.2020