חשבון סטודנט חשבון עו"ש ליחידים, המתנהל ע"י הלקוח שהציג לבנק תעודת סטודנט או אישור מתאים אחר, מטעם המוסד בו הוא לומד,  על היותו סטודנט במוסד אקדמי להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל (לרבות מכינות קדם אקדמיות) או במוסד להכשרה מקצועית בישראל, שמשך הלימודים בו הוא לפחות שנה. החשבון מיועד לסטודנטים עד גיל 35 בלבד (באוניברסיטה הפתוחה עד גיל 40). סיווג "חשבון סטודנט" יהיה בתוקף למשך יתרת שנות הלימוד האקדמיות שנותרו לסטודנט עד סיום התואר,  אך לא יותר מ - 3 שנים (לעניין זה, "שנה אקדמית"- שנה המסתיימת ב 31/10 ). חידוש הסיווג למשך תקופה נוספת מותנה בהצגת אישורים עדכניים. 

כללי: אין כפל הטבות. הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. חשבון המסווג כ"חשבון סטודנט" לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת (במסגרת קבוצת אוכלוסייה אחרת/ מבצע של הבנק/באופן אחר) למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט. ההטבות יוענקו לאחר עמידה בתנאים ובתבחינים המפורטים במסמך זה, ללקוח העומד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבות בעמלות (לנושא ני"ע ומט"ח) לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון והן תיגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נילוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהיא לגביה ניתנה הטבה, הן תיגבנה במלואן (ללא הטבה).

אשראי וכרטיסי אשראי: אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובמקרה של משכנתא גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. ההטבות בכרטיסי אשראי, לרבות הפטור מדמי כרטיס, הינם באחריות חברות כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברות המתפרסמים באתר שלהן. ההטבה יכולה להשתנות מעת לעת או להתבטל ע"י חברות כרטיסי האשראי. בהלוואה לרכישת רכב חדש - הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס, כמו כן על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד לטובת הבנק.

פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק www.fibi.co.il
 

"משכורת" - סך המשכורות החודשיות (של כל השותפים בחשבון) בסכום הנקוב בטופס ההצטרפות, המופקדות לחשבון העו"ש באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ), או בדרך אחרת שתאושר מראש על ידי הבנק. מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינה בגדר משכורת.

בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי און ליין (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה), לרבות באמצעות האפליקציה. אין כפל מבצעים/הטבות

Complementary Content
${loading}