הזכות למענק מותנית ברצף הפקדות חודשיות בהוראת הקבע בכל תקופת החיסכון.  המענק הינו בגובה סכום ההפקדה החודשית הממוצעת )הפקדות חד פעמיות לא נכללות בחישוב המענק). סכום המענק נושא ריבית והצמדה למדד בהתאם לתנאי החיסכון מיום ההפקדה הראשונה.

הפיקדונות כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצרים המוצעים או להפסיק להציעם בכל עת.

 

Complementary Content
${loading}