• * מידע על אשראים, פקדונות וחסכונות בחשבון לקוח.

    ** הדפסה ,חתימה דיגיטלית,עדכון ערבות לא בתוקף.