• פעולות בנושא הו"ק וחיוב ע"פ הרשאה

    * ביטול/ הקפאה בלבד